Wydział Architektury, Geodezji i Zasobów Komunalnych (AGK)

Usługi wykonywane w Wydziale Architektury, Geodezji i Zasobów Komunalnych (AGK)

Gospodarka mieszkaniowa (tel. 33 844 90 35)

Ochrona środowiska (tel. 33 844 90 30 lub 32)

  1. Praca w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia

  zeznanie świadka |    wniosek

 2. Usuwanie drzew i krzewów - W związku z wejściem w życie z dniem 27 stycznia 2023 r. nowelizacji ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, udostępnia się formularz wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu w formie dokumentu elektronicznego dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska:

  zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

  wniosek o udzielenie zezwolenia na wycinkę drzew/krzewów

  wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia

  przykładowa mapka

  oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością

  3. Wywóz odpadów zawierajacych azbest powstających przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji z GFOŚiGW w Chełmku

  wniosek

  4. Prowadzenie przez przedsiebiorcę działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowoych i transportu nieczystości ciekłych

  wniosek

  Wykaz firm posiadających zezwolenie na wywóz nieczystości ciekłych na terenie Gminy Chełmek (ostatnia aktualizacja: 06.03.2024 r.)

  5. Przywracanie stanu wody na gruncie do stanu poprzedniego lub wykonanie urządzen zapobiegających szkodom

  6. Naliczanie kary pieniężnej za zniszczenie terenów zieleni, drzew lub krzewów oraz usunięcie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia

  7. Odebranie czasowo zwierzęcia domowego właścicielowi w przypadku znęcania się nad nim

  8. Opiniowanie rocznych planów łowieckich

  9. Opiniowanie planów ruchu górniczego

  10. Spory wynikłe na tle wysokości wynagrodzenia za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną

  wniosek

  11. Ugoda w sprawie zmiany stanu wody na gruntach

  12. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

  wniosek o wpis |   oświadczenie do wpisu |   Rejestr Działalności Regulowanej - wpisy (ostatnia aktualizacja: 02.12.2022 r.)

  13. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

  wniosek

  14. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie gminy Chełmek w zakresie: ochrona przed bezdomnymi zwierzętami; prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt; prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

  15. Wykaz pomników przyrody na terenie Gminy Chełmek

  16. Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie/hodowanie psa zaliczanego do rasy psów uznawanych za agresywne

Gospodarka nieruchomościami (tel. 33 844 90 35)

  1. Podział nieruchomości

  Wniosek o podział nieruchomości w trybie art. 93 w związku z art. 94 ustawy o gospodarce nieruchomościami

  Wniosek o połączenie i ponowny podział nieruchomości w trybie art. 93 w związku z art. 98b ustawy o gospodarce nieruchomościami

  Wniosek o podział nieruchomości w trybie art. 93 ust. 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami

  Wniosek o podział nieruchomości w trybie art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami

  2. Nabycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej

  wniosek

  3. Nabycie nieruchomości w drodze przetargowej

  wniosek

  4. Rozgraniczenie nieruchomości

  wniosek

  5. Sprzedaż lokalu mieszkalnego

  wniosek       oświadczenie        przedwstępna umowa

  6. Nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości

  wniosek

  7. Zawarcie umowy z przeznaczeniem pod posadowienie tablicy reklamowej

  wniosek

  8. Wydzierżawienie nieruchomości na okres do trzech lat

  wniosek

  9. Wydzierżawienie nieruchomości na okres powyżej trzech lat

  wniosek

  10. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - osoby fizyczne

  wniosek

  11. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - przedsiębiorcy

  wniosek

  12. Oferta sprzedaży nieruchomości na rzecz Gminy Chełmek na cel publiczny

  wniosek

  13. Darowizna nieruchomości na rzecz Gminy Chełmek na cel publiczny

  wniosek

  14. Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

  wniosek

  15. Wejście w teren na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Chełmek

 
16. Sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego

Załączniki

Wniosek o sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej pdf,
Formularz informacji pomoc de minimis pdf,
Instrukcja wypełnienia pdf,
Klauzula RODO pdf,

Architektura i planowanie przestrzenne (tel. 33 844 90 32)

  1. możliwość podłączenia do kanalizacji deszczowej

  wniosek

W sprawie określenia możliwości i warunków przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej wniosek należy złożyć do :
- MZGK w Chełmku Sp. z o.o., ul. Piastowska 18,32-660 Chełmek,
- PECiGWŚ ENWOS Sp. z o.o., Pl. Kilińskiego 1, 32-660 Chełmek - dotyczy tylko nieruchomości w strefie przemysłowej.

  2. przeniesienie decyzji

  wniosek

  3. ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

  wniosek

  4. ustalenie warunków zabudowy oraz uzupełnienie wniosku

  wniosek                                                 wniosek

  5. wypis/wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  wniosek

6. zgłoszenie eksploatacji indywidualnej przydomowej oczyszczalni ścieków

  wniosek
  informacja dotycząca przydomowych oczyszczalni ścieków

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 23 Maj 2024    |    Imieniny obchodzą: Iwona, Michał, Dezyriusz