Referat Podatkowy (KP)

Usługi wykonywane w Referacie Podatkowym (KP)

Kliknij w belkę aby ją zwinąć lub rozwinąć.

Nowe formularze podatkowe - od 01 lipca 2019 roku

Nowe formularze na podatek od nieruchomości:
  DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
  ZDN-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU
  ZDN-2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA
  IN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH
  ZIN-1 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU
  ZIN-2 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA
  ZIN-3 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH - DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW
Nowe formularze na podatek rolny:
  DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
  ZDR-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU
  ZDR-2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA
  IR-1 INFORMACJA O GRUNTACH
  ZIR-1 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU
  ZIR-2 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA
  ZIR-3 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH - DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW
Nowe formularze na podatek leśny:
  DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
  ZDL-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU
  ZDL-2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA
  IL-1 INFORMACJA O LASACH
  ZIL-1 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU
  ZIL-2 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA
  ZIL-3 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH - DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny - osoby prawne

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, PODATEK ROLNY, PODATEK LEŚNY - POWSTANIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO ORAZ KOREKTA ZOBOWIĄZANIA*

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 888 z późn. zm.)

  Uchwała nr X/92/2019 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 17 października 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - obowiązuje od 01 stycznia 2020 r.

  Uchwała nr XXI/216/2016 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - obowiązuje od 1 stycznia 2017 r.
  Uchwała nr XI/105/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

  Uchwała nr XXXIII/282/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 07 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - obowiązuje od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.

  Uchwała nr XXIII/176/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 24 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - obowiązuje do 31 grudnia 2013 r.

  Uchwała Nr XI/106/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku rolnego - obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.

  Uchwała Nr I/12/2006 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku rolnego i od podatku leśnego

I. WYMAGANE DOKUMENTY

Wnioski

- Deklaracja na podatek od nieruchomości – do pobrania

- Deklaracja na podatek rolny** – do pobrania

- Deklaracja na podatek leśny*** – do pobrania

Dokumenty do wglądu:

- Dokument potwierdzający tytuł prawny do przedmiotu opodatkowania

II. OPŁATY

Brak

III. CZAS REALIZACJI

Bez zbędnej zwłoki

IV. TRYB ODWOŁAWCZY

Brak

V. MIEJSCE I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat podatkowy, pok. nr 111, tel. (33) 844 90 54 lub pokój nr 113, tel. (33) 844 90 53

VI. UWAGI

 * Dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej, a także osób fizycznych będących współwłaścicielami i współposiadaczami z osobami prawnymi.

 ** Stawka podatku rolnego na rok 2017 od 1 ha przeliczeniowego (dla gruntów gospodarstw rolnych) wynosi 131,10 zł a dla gruntów rolnych poniżej 1 ha – 262,20 zł - obowiązuje od 01 stycznia 2017 r.

** Stawka podatku rolnego na rok 2016 od 1 ha przeliczeniowego (dla gruntów gospodarstw rolnych) wynosi 134,37 zł a dla gruntów rolnych poniżej 1 ha – 268,75 zł - obowiązuje od 01 stycznia 2016 r.

 *** Stawka podatku leśnego na rok 2017 wynosi 42,0222 zł od 1 ha - obowiązuje od 01 stycznia 2017 r.

*** Stawka podatku leśnego na rok 2016 wynosi 42,1894 zł od 1 ha - obowiązuje od 01 stycznia 2016 r.

VII. DOKUMENTY DO POBRANIA

  Deklaracja na podatek od nieruchomości - INTERAKTYWNA

  Deklaracja na podatek rolny - INTERAKTYWNA

  Deklaracja na podatek leśny - INTERAKTYWNA

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny - osoby fizyczne

WYMIAR PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO – OSOBY FIZYCZNE

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 888 z późn. zm.)

  Uchwała nr X/92/2019 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 17 października 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - obowiązuje od 01 stycznia 2020 r.

  Uchwała nr XXI/216/2016 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - obowiązuje od 01 stycznia 2017 r.

  Uchwała nr XI/105/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - obowiązuje od 01 stycznia 2016 r.

  Uchwała nr XXXIII/282/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 07 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - obowiązuje od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.

  Uchwała nr XXIII/176/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 24 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - obowiązuje do 31 grudnia 2013 r.

  Uchwała Nr XI/106/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku rolnego - obowiązuje od 01 stycznia 2016 r.

  Uchwała Nr I/12/2006 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku rolnego i od podatku leśnego

I. WYMAGANE DOKUMENTY

Wnioski

- Informacja na podatek od nieruchomości, rolny i leśny – do pobrania

Dokumenty do wglądu:

- Dokument potwierdzający nabycie lub zbycie przedmiotu opodatkowania (akt notarialny, umowa dzierżawy, umowa najmu lokalu, akt poświadczenia dziedziczenia, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku)

II. OPŁATY

Brak

III. CZAS REALIZACJI

Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy

IV. TRYB ODWOŁAWCZY

Przysługuje możliwość złożenia odwołania do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Chełmka w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

V. MIEJSCE I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat podatkowy, pok. nr 113, tel. (33) 844 90 56, (33) 844 90 53, (33) 844 90 54

VI. UWAGI

Rozstrzygnięcie ma formę decyzji administracyjnej. Decyzja doręczana jest drogą pocztową lub za pośrednictwem pracowników Urzędu, za potwierdzeniem odbioru.

VII. DOKUMENTY DO POBRANIA

  Informacja na podatek od nieruchomości, rolny i leśny osób fizycznych - INTERAKTYWNA

Podatek od środków transportu

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH – POWSTANIE I WYGASNIĘCIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.),

  Uchwała nr X/94/2019 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 17 października roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - obowiązuje od 01 stycznia 2020 r.

  Uchwała nr XI/108/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - obowiązuje od 01 stycznia 2016 r.

  Uchwała nr XXXIII/283/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 07 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - obowiązuje od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.

  Uchwała nr XXIII/177/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 24 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - obowiązuje do 31 grudnia 2013 r.

I. WYMAGANE DOKUMENTY

Wnioski

- Deklaracja na podatek od środków transportowych – do pobrania

Załączniki

- W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego – uwierzytelnione kserokopie umowy kupna – sprzedaży, umowy darowizny, decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu, faktury sprzedaży pojazdu lub oryginały wymienionych dokumentów do wglądu.

II. OPŁATY

Brak

III. CZAS REALIZACJI

Bez zbędnej zwłoki

IV. TRYB ODWOŁAWCZY

Brak

V. MIEJSCE I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat podatkowy, pok. 113, tel. (33) 844 90 56

VI. UWAGI

Brak

VII. DOKUMENTY DO POBRANIA

  Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 (6)

  Załącznik DT-1A (6)

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Nowe terminy uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 2014 roku

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 2010)

I. WYMAGANE DOKUMENTY

Wnioski

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – do pobrania

II. OPŁATY

Brak

III. CZAS REALIZACJI

Bez zbędnej zwłoki

IV. TRYB ODWOŁAWCZY

Brak

V. MIEJSCE I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat podatkowy, pok. nr 113, tel. (33) 844 90 53, (33) 844 90 56

VI. UWAGI


Opłaty należy wnosić na indywidualnie przydzielony każdemu właścicielowi nieruchomości numer rachunku, bez wezwania, w terminach:

- za styczeń, luty, marzec do 15 kwietnia danego roku,
- za kwiecień, maj, czerwiec do 15 lipca danego roku,
- za lipiec, sierpień, wrzesień do 15 października danego roku,
- za październik. listopad, grudzień do 15 grudnia danego roku,

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby wynosi:

segregacja: 20 zł/osoba - obowiązuje od 1 stycznia 2020 r.;
podwyższona opłata: 40,00 zł/osoba - obowiązuje od 1 stycznia 2020 r.;

Równocześnie informujemy, że z mocą obowiązującą od 19 kwietnia 2015 roku, w związku ze zmianą przepisów, uchylona została Uchwała Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 13.06.2013 r. w sprawie zróżnicowania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości zamieszkałych.

VII. DOKUMENTY DO POBRANIA

  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami - INTERAKTYWNA - obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

ULGI W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH – ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI PODATKU LUB ROZŁOŻENIE ZAPŁATY PODATKU RATY; ODROCZENIE LUB ROZŁOŻENIE NA RATY ZAPŁATY ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ WRAZ Z ODSETKAMI ZA ZWŁOKĘ; UMORZENIE W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ, ODSETEK ZA ZWŁOKĘ LUB OPŁATY PROLONGACYJNEJ

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.),

I. WYMAGANE DOKUMENTY

Wnioski

Pisemny wniosek podatnika wraz z uzasadnieniem

Załączniki

Oświadczenie o stanie majątkowym – do pobrania

Zaświadczenie o zarobkach lub odcinek emerytury, renty, zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy – w przypadku osób bezrobotnych (dotyczy podatnika oraz wszystkich osób prowadzących wraz z podatnikiem wspólne gospodarstwo domowe)

W przypadku zadłużenia – dokumenty potwierdzające wysokość zobowiązań

Dokumenty potwierdzające wydatki związane z utrzymaniem gospodarstwa domowego (gaz , energia, wywóz nieczystości, inne)

Inne dokumenty potwierdzające ważny interes podatnika lub interes publiczny

Zestawienie zysków i strat, bilans, sprawozdania finansowe, inne dokumenty obrazujące sytuację finansową (osoby prawne)

W przypadku podatników prowadzących działalność gospodarczą i ubiegających się o pomoc de minimis wnioskodawca zobowiązany jest również do przedstawienia :

Wszystkich zaświadczeń o pomocy „de minimis” jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

Informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis. Informacja winna być złożona według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis – do pobrania

II. OPŁATY

Brak

III. CZAS REALIZACJI

Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

IV. TRYB ODWOŁAWCZY

Przysługuje możliwość wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Chełmka w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

V. MIEJSCE I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat podatkowy, pok. nr 113, tel. (33) 844 90 56, (33) 844 90 53 lub pokój nr 111, tel. (33) 844 90 54

VI. UWAGI

Brak

 VII. DOKUMENTY DO POBRANIA

  Oświadczenie o stanie majątkowym

  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Zaświadczenia w sprawach podatkowych

ZAŚWIADCZENIA W SPRAWACH PODATKOWYCH

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.),

I. WYMAGANE DOKUMENTY

Wnioski

- Pisemny wniosek podatnika o wydanie zaświadczenia – do pobrania

Dokumenty do wglądu:

- Dowód osobisty wnioskodawcy lub pełnomocnika

II. OPŁATY

Opłata skarbowa.

- Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości – 21 zł od każdego egzemplarza,

- Pozostałe– 17 zł*

III. CZAS REALIZACJI

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku

IV. TRYB ODWOŁAWCZY

Odmowa wydania zaświadczenia lub odmowa wydania zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia

V. MIEJSCE I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat podatkowy, pok. nr 113, tel. (33) 844 90 56, (33) 844 90 53.

Przy odbiorze zaświadczenia konieczne jest osobiste stawiennictwo wnioskodawcy. W przypadku okoliczności uniemożliwiających osobisty odbiór zaświadczenia, konieczny jest dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika (ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz dokumentu tożsamości osoby umocowanej do odbioru). Opłata skarbowa od pełnomocnictwa wynosi 17 zł.

VI. UWAGI

 *Opłacie skarbowej nie podlega wydanie zaświadczenia niezbędnego do uzasadnienia wniosków m.in. w sprawach alimentacyjnych, ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, świadczeń socjalnych, zatrudnienia, nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia.

 VII. DOKUMENTY DO POBRANIA

  Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatkowej

  Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1340 z późn. zm.),

I. WYMAGANE DOKUMENTY

Wnioski

Wniosek producenta rolnego będącego posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym – do pobrania

Załączniki

1. Faktury VAT albo ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Urzędu Miejskiego, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku;

2. Odpis z KRS, w przypadku, gdy producent polega wpisowi do tego rejestru.

Do wglądu

Jeżeli wydzierżawiono grunty – umowa, a w przypadku braku pisemnej umowy dzierżawy – oświadczenie o wydzierżawieniu działki

II. OPŁATY

Brak

III. CZAS REALIZACJI

Decyzje wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

IV. TRYB ODWOŁAWCZY

Przysługuje możliwość wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Chełmka w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

V. MIEJSCE I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat podatkowy, pok. nr 113, tel. (33) 844 90 56

VI. UWAGI

Rozstrzygnięcie ma formę decyzji administracyjnej.

Wnioski składa się w następujących terminach:

1. od dnia 1 lutego do dnia 28 lutego, a zwrot podatku następuje od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia;

2. od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia, a zwrot podatku następuje od dnia 1 października do dnia 31 października.

 VII. DOKUMENTY DO POBRANIA

  Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 1. wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł. (BIP)

 2. wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publiczej. (BIP)

  Informacje z poprzednich lat(umieszczone w BIP Gminy Chełmek)

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 30 Listopad 2021    |    Imieniny obchodzą: Justyna, Andrzej, Konstanty