Program ochrony powietrza w Gminie Chełmek

Gdzie zgłaszać podejrzenia naruszania Uchwały Antysmogowej dla Małopolski?

Lista niskoemisyjnych kotłów na paliwa stałe, spełniających wymagania ekoprojektu i Uchwały antysmogowej dla Małopolski

Szanowni Państwo,

Informujemy, że na stronie internetowej https://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/ prowadzona jest lista niskoemisyjnych kotłów na paliwa stałe, spełniających wymagania ekoprojektu i Uchwały antysmogowej dla Małopolski.

Mieszkańcy Małopolski muszą jednak pamiętać, że zgodnie z uchwałą antysmogową w naszym województwie poza kotłami zgazowującymi, obowiązuje zakaz instalowania kotłów na paliwa stałe z ręcznym załadunkiem paliwa (bez podajnika automatycznego).  

Jednocześnie zachęcamy do korzystania z Zielonej Listy Urządzeń i Materiałów (ZUM), na której można wyszukiwać nie tylko kotły na paliwa stałe, ale także urządzenia na paliwa ciekłe i gazowe, urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii (np. kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne czy pompy ciepła), materiały izolacyjne, stolarka okienna i drzwiowa.

Zielona Lista Urządzeń i Materiałów jest dostępna pod linkiem: https://lista-zum.ios.edu.pl/

W związku ze sprawnym funkcjonowaniem oraz rozrastaniem się bazy ZUM, od 30 czerwca 2022 roku lista niskoemisyjnych kotłów na paliwa stałe, spełniających wymagania ekoprojektu i Uchwały antysmogowej dla Małopolski przestanie być aktualizowana.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Chełmek

2018.07.19. pgn
17 maja 2018 roku Rada Miejska w Chełmku przyjęła uchwałę numer XL/378/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Chełmek". Dokument dostępny jest poniżej:

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Chełmek

Program Ochrony Środowiska

Projekt Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Chełmek na lata 2020 - 2034

Czujniki jakości powietrza

Jakość powietrza - strona UMWM

Mapka umwm
Kliknij w mapkę aby wejść na stronę http://powietrze.malopolska.pl/prognozy/

Stopnie zanieczyszczenia powietrza - informacja

Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął Program Ochrony Powietrza dla Małopolski. Znalazły się w nim między innymi kody kody ostrzeżeń przed zagrożeniami zanieczyszczeniem powietrza. Ich peły opis znajduje się na stronach 87-92 dokumentu. Wprowadzanie stopni zagrożenia zanieczyszczeniem odbywa się we współpracy służb Wojewody, Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i Marszałka Województwa Małopolskiego, przy wykorzystaniu informacji pochodzących ze stacji automatycznego monitoringu powietrza oraz systemu prognoz jakości powietrza. Wprowadzanie stopni zagrożenia odbywa się w 7 obszarach z przypisanymi im reprezentatywnymi stacjami automatycznego monitoringu powietrza. Poniżej prezentujemy podstawowe zagadnienia, związane z poszczególnymi stopniami zanieczyszczeń powietrza.

I STOPIEŃ ZAGROŻENIA ZANIECZYSZCZENIEM POWIETRZA
KOD ŻÓŁTY
I stopień zagrożenia (kod żółty) o charakterze informacyjnym
dla poziomów pyłu PM10 powyżej 50 μg/m³, lub poziomów stężeń 24-godzinnych dwutlenku siarki powyżej 125 μg/m³. Wprowadzenie I stopnia zagrożenia następuje poprzez automatyczny komunikat na stronie internetowej malopolska.pl/powietrze oraz automatyczne przesłanie informacji drogą elektroniczną na adresy e-mail osób, podmiotów i przedstawicieli mediów, którzy zgłoszą potrzebę otrzymywania komunikatów.

Komunikat zawiera:
datę i obszar, na jakim istnieje ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM2,5 i benzo(a)pirenu, ostrzeżenie dla osób szczególnie wrażliwych dotyczące zagrożenia dla zdrowia i informację o środkach zaradczych, które mogą być podjęte.

Przykładowy komunikat:
I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza dla Krakowa, Małopolski północno-wschodniej, Małopolski południowo-wschodniej, Małopolski północnej, Małopolski zachodniej, Małopolski południowej.
Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

Działania ochronne:
Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze, powinny podjąć następujące środki ostrożności:
ograniczyć długotrwałe przebywanie na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń,
unikać wietrzenia pomieszczeń w trakcie wysokich poziomów zanieczyszczenia,
ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu lub czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń,
osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy,
śledzić informacje na stronie powietrze.malopolska.pl/prognozy, na stronie monitoring.krakow.pios.gov.pl oraz na stronie muw.pl w zakładce "Komunikaty dot. powietrza" o aktualnie występujących poziomach zanieczyszczenia powietrza.
Jednostki oświatowe (szkoły, przedszkola, żłobki) oraz opiekuńcze powinny ograniczyć długotrwałe przebywanie podopiecznych na otwartej przestrzeni dla uniknięcia narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń.

Działania operacyjne:
Apeluje się do mieszkańców obszaru o:
do osób spalających węgiel lub drewno o tymczasowe zastosowanie innego dostępnego źródła ciepła np.: elektrycznego lub gazowego, a jeżeli nie jest to możliwe, zastosowanie lepszego jakościowo paliwa (węgla o zawartości popiołu poniżej 15% oraz kaloryczności co najmniej 21 MJ/kg lub drewna o wilgotności poniżej 15%).
zaprzestanie palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania.
podróżowanie komunikacją zbiorową lub korzystanie z wspólnych dojazdów zamiast indywidualnych podróży samochodem, a na krótkich odcinkach przemieszczanie się pieszo lub rowerem.
ograniczenie rozpalania ognisk i używania dmuchaw do liści.
Władze gmin powinny podjąć kontrole w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów oraz zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi.
W przypadku temperatury powietrza powyżej 5°C, Policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego powinny prowadzić kontrole jakości spalin w ruchu ulicznym.
Źródło: WCZK Kraków

___________________________________________________________________

II STOPIEŃ ZAGROŻENIA ZANIECZYSZCZENIEM POWIETRZA
KOD POMARAŃCZOWY
II stopień zagrożenia (kod pomarańczowy) o charakterze informacyjno-ostrzegawczym
dla poziomów pyłu PM10 powyżej 200 μg/m³. Wprowadzenie II stopnia zagrożenia następuje poprzez automatyczny komunikat na stronie internetowej malopolska.pl/powietrze oraz automatyczne przesłanie informacji drogą elektroniczną na adresy e-mail osób, podmiotów i przedstawicieli mediów, którzy zgłoszą potrzebę otrzymywania komunikatów.

W przypadku wprowadzenia II stopnia zagrożenia:
- Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego przekazuje komunikat o wprowadzeniu II stopnia zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza do powiatowych centrów zarządzania kryzysowego, a powiatowe centra zarządzania kryzysowego do gmin na swoim obszarze,
- powiatowe centra zarządzania kryzysowego oraz gminy zamieszczają na swojej stronie internetowej oraz ogłaszają w inny, zwyczajowo przyjęty na terenie gminy sposób, komunikat o wprowadzeniu II stopnia zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza,
- powiatowe centra zarządzania kryzysowego (w porozumieniu z gminami) przekazują do dyrektorów jednostek oświatowych (szkół, przedszkoli i żłobków) oraz opiekuńczych informację o konieczności ograniczenia długotrwałego przebywania podopiecznych na otwartej przestrzeni dla uniknięcia narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń,
- owiatowe centra zarządzania kryzysowego (w porozumieniu z gminami) przekazują do dyrektorów szpitali i przychodni podstawowej opieki zdrowotnej informację o możliwości wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia) z powodu wystąpienia wysokich stężeń zanieczyszczeń.

Przykładowy komunikat:

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza II stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

DZIAŁANIA OCHRONNE:
Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze, powinny podjąć następujące środki ostrożności:
ograniczyć długotrwałe przebywanie na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń,
unikać wietrzenia pomieszczeń w trakcie wysokich poziomów zanieczyszczenia, ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu lub czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń,
osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy,
śledzić informacje na stronach:
http://powietrze.malopolska.pl/prognozy
http://monitoring.krakow.pios.gov.pl/
oraz na stronie http://muw.pl/ w zakładce “Komunikaty dot. powietrza” o aktualnie występujących poziomach zanieczyszczenia powietrza.
Jednostki oświatowe (szkoły, przedszkola, żłobki) oraz opiekuńcze powinny ograniczyć długotrwałe przebywanie podopiecznych na otwartej przestrzeni dla uniknięcia narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń.

DZIAŁANIA OPERACYJNE:
Apeluje się do mieszkańców obszaru o:
do osób spalających węgiel lub drewno o tymczasowe zastosowanie innego dostępnego źródła ciepła np.: elektrycznego lub gazowego, a jeżeli nie jest to możliwe, zastosowanie lepszego jakościowo paliwa (węgla o zawartości popiołu poniżej 15% oraz kaloryczności co najmniej 21 MJ/kg lub drewna o wilgotności poniżej 15%).
zaprzestanie palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania.
podróżowanie komunikacją zbiorową lub korzystanie z wspólnych dojazdów zamiast indywidualnych podróży samochodem, a na krótkich odcinkach przemieszczanie się pieszo lub rowerem.
ograniczenie rozpalania ognisk i używania dmuchaw do liści.
Władze gmin powinny podjąć kontrole w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów oraz zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi.
W przypadku temperatury powietrza powyżej 5°C, Policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego powinny prowadzić kontrole jakości spalin w ruchu ulicznym.
___________________________________________________________________
III STOPIEŃ ZAGROŻENIA ZANIECZYSZCZENIEM POWIETRZA
KOD CZERWONY
III stopień zagrożenia (kod czerwony) o charakterze informacyjno-ostrzegawczym i nakazowym dla poziomów stężeń 24-godzinnych pyłu PM10 powyżej 300 μg/m³, lub stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki powyżej 500 μg/m³. Decyzja o wprowadzeniu III stopnia zagrożenia podejmowana jest przez Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego, w przypadku zaistnienia sytuacji gdy stężenie średniodobowe pyłu zawieszonego PM10 lub PM2,5 uzyskane z pomiarów automatycznych za poprzednią dobę przekroczyło wartość 300 μg/m³, 8-godzinna średnia krocząca liczona z danych 1-godzinnych do godziny 7 włącznie dnia następnego po przekroczeniu poziomu alarmowego przekracza 260 μg/m³, prognoza pogody wskazuje na utrzymywanie się (lub pogorszenie) w ciągu następnych godzin i dni niekorzystnych warunków meteorologicznych (niska prędkość wiatru, duże spadki temperatury powietrza, inwersja temperatury, brak opadów), prognoza stężenia pyłu PM10 wskazuje dla aktualnej doby ryzyko przekroczenia wartości stężenia 24-godz. dla pyłu PM10 > 200 μg/m³.

W przypadku wprowadzenia III stopnia zagrożenia:
• Wojewoda Małopolski przekazuje do regionalnych i lokalnych rozgłośni telewizyjnych, radiowych, prasy i mediów elektronicznych komunikat o wprowadzeniu III stopnia zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza,
• Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego przekazuje komunikat o wprowadzeniu III stopnia zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza do powiatowych centrów zarządzania kryzysowego, a powiatowe centra zarządzania kryzysowego do gmin na swoim obszarze,
• Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego przekazuje informację do podmiotów zobligowanych do podjęcia działań krótkoterminowych oraz monitoruje wprowadzanie działań poprzez informacje zwrotne od odpowiedzialnych organów i podmiotów,
• powiatowe centra zarządzania kryzysowego oraz gminy zamieszczają na swojej stronie internetowej oraz ogłaszają w inny, zwyczajowo przyjęty na terenie gminy sposób, komunikat o wprowadzeniu III stopnia zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza,
• powiatowe centra zarządzania kryzysowego (w porozumieniu z gminami) przekazują do dyrektorów jednostek oświatowych (szkół, przedszkoli i żłobków) oraz opiekuńczych informację o konieczności ograniczenia długotrwałego przebywania podopiecznych na otwartej przestrzeni dla uniknięcia narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń,
• powiatowe centra zarządzania kryzysowego (w porozumieniu z gminami) przekazują do dyrektorów szpitali i przychodni podstawowej opieki zdrowotnej informację o możliwości wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia) z powodu wystąpienia wysokich stężeń zanieczyszczeń,
• komunikat o wprowadzeniu III stopnia zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza zamieszczany jest również na stronie internetowej www.malopolska.pl/powietrze.

Apel Burmistrza Chełmka na czas obowiązywania stopni zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza

Szanowni Państwo,

Stacje monitoringu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska zarejestrowały ponadnormatywne stężenie pyłu. Z tego powodu zwracam się do Państwa z apelem o tymczasową zmianę codziennych czynności, które mogą przyczynić się do pogorszenia jakości powietrza. Przede wszystkim zwracam się z prośbą do osób, które do ogrzewania domu używają paliw stałych, takich jak drewno lub węgiel. Jeżeli to możliwe bardzo proszę o zastosowanie innego źródła ogrzewania, jeżeli oczywiście takie Państwo posiadają lub użycie lepszego jakościowo paliwa. Jeżeli posiadają Państwo kominki, które jedynie ozdobny element wyposażenia Państwa domów to bardzo proszę o zaprzestanie na ten czas korzystania z nich.

Zwracam się z ogromną prośbą również do kierowców, aby jeżeli to tylko możliwe zostawili swoje samochody w domu i skorzystali z komunikacji miejskiej. Jeżeli już muszą Państwo udać się w podróż samochodem, to dobrą propozycją, nie tylko na czas przekroczenia ponadnormatywnego stężenia pyłu, jest łącznie wyjazdów z innymi osobami, co znacznie ograniczy liczbę pojazdów na drogach i znacznie przyczyni się do poprawy jakości powietrza.

Pragnę przypomnieć, że takie zachowania, jak spalanie odpadów, pozostałości roślinnych, używanie złej jakości paliwa (jak muły, floty węglowe, drobny miał, zawilgocone drewno o wilgotności ponad 20%) są surowo zakazane. W przypadku uzasadnionego podejrzenia spalania odpadów lub złej jakości paliwa prosimy o zgłoszenie takiej informacji do Urzędu Miejskiego w Chełmku. Można to zrobić chociażby poprzez specjalnie do tego przygotowany formularz, dostępny na stronie www.chelmek.pl w zakładce „Program Ochrony Powietrza w Gminie Chełmek”.

Warto także pamiętać, że w czasie obowiązywania ostrzeżeń zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza należy unikać przebywania na wolnym powietrzu oraz wietrzenia pomieszczeń.

Szanowni Państwo, pragnę jeszcze raz prosić Państwa o solidarność i stosowanie się do wszystkich zaleceń, przewidzianych w trakcie obowiązywania stopni zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza. Czyste powietrze to nasza wspólna sprawa dlatego wprowadźmy w nasze życie przyzwyczajenia, które pomogą w ograniczeniu zanieczyszczeń, zalegających w powietrzu.

Z wyrazami szacunku,
Andrzej Saternus
Burmistrz Chełmka

Zanieczyszczenie powietrza II i III stopani - ostrzeżenia

Zarządzenie Burmistrza Chełmka w sprawie wprowadzania procedury przeprowadzania kontroli spalania odpadów w paleniskach domowych na terenie Gminy Chełmek

Program Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego

Program Ochrony Powietrza
Zachęcamy do zapozanania się z Programem Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego. Dokument znajduje się poniżej:

Program Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego 

UCHWAŁA Nr XXXII/452/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 23 styczna 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Regulamin udzielania dotacji na realizację zadania polegającego na modernizacji źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w Gminie Chełmek

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 22 Lipiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Maria, Magdalena, Wawrzyniec