Referat Podatkowy (KP)

Usługi wykonywane w Referacie Podatkowym (KP)

Kliknij w belkę aby ją zwinąć lub rozwinąć.

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny - osoby prawne

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, PODATEK ROLNY, PODATEK LEŚNY - POWSTANIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO ORAZ KOREKTA ZOBOWIĄZANIA

Uchwała nr XXI/216/2016 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - obowiązuje od 1 stycznia 2017 r.
Uchwała Nr XI/106/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku rolnego - obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat podatkowy, pok. nr 113, tel. (33) 844 90 54

DOKUMENTY DO POBRANIA
https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny - osoby fizyczne

WYMIAR PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO – OSOBY FIZYCZNE

Uchwała Nr XLIX/472/2023 Rady Miejskiej Chełmek z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – obowiązuje od 01 stycznia 2024 r.

Uchwała nr XXVIII/280/21 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 3 listopada 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - obowiązuje od 01 stycznia 2023 r.

Uchwała nr XXI/216/2016 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - obowiązuje od 1 stycznia 2017 r.
Uchwała Nr XI/106/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku rolnego - obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat podatkowy, pok. nr 111, tel. (33) 844 90 56

DOKUMENTY DO POBRANIA

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Podatek od środków transportu

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zaświadczenia w sprawach podatkowych

ZAŚWIADCZENIA W SPRAWACH PODATKOWYCH

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa

I. WYMAGANE DOKUMENTY

Wnioski

- Pisemny wniosek podatnika o wydanie zaświadczenia – do pobrania

Dokumenty do wglądu:

- Dowód osobisty wnioskodawcy lub pełnomocnika

II. OPŁATY

Opłata skarbowa.

- Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości – 21 zł od każdego egzemplarza,

- Pozostałe– 17 zł*

III. CZAS REALIZACJI

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku

IV. TRYB ODWOŁAWCZY

Odmowa wydania zaświadczenia lub odmowa wydania zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia

V. MIEJSCE I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat podatkowy, pok. nr 113, tel. (33) 844 90 56, (33) 844 90 57.

Przy odbiorze zaświadczenia konieczne jest osobiste stawiennictwo wnioskodawcy. W przypadku okoliczności uniemożliwiających osobisty odbiór zaświadczenia, konieczny jest dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika (ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz dokumentu tożsamości osoby umocowanej do odbioru). Opłata skarbowa od pełnomocnictwa wynosi 17 zł.

VI. UWAGI

 *Opłacie skarbowej nie podlega wydanie zaświadczenia niezbędnego do uzasadnienia wniosków m.in. w sprawach alimentacyjnych, ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, świadczeń socjalnych, zatrudnienia, nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia.

 VII. DOKUMENTY DO POBRANIA

  Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatkowej

  Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1340 z późn. zm.),

I. WYMAGANE DOKUMENTY

Wnioski

Wniosek producenta rolnego będącego posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym – do pobrania

Załączniki

1. Faktury VAT albo ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Urzędu Miejskiego, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku;

2. Odpis z KRS, w przypadku, gdy producent polega wpisowi do tego rejestru.

Do wglądu

Jeżeli wydzierżawiono grunty – umowa, a w przypadku braku pisemnej umowy dzierżawy – oświadczenie o wydzierżawieniu działki

II. OPŁATY

Brak

III. CZAS REALIZACJI

Decyzje wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

IV. TRYB ODWOŁAWCZY

Przysługuje możliwość wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Chełmka w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

V. MIEJSCE I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat podatkowy, pok. nr 113, tel. (33) 844 90 56

VI. UWAGI

Rozstrzygnięcie ma formę decyzji administracyjnej.

Wnioski składa się w następujących terminach:

1. od dnia 1 lutego do dnia 28 lutego, a zwrot podatku następuje od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia;

2. od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia, a zwrot podatku następuje od dnia 1 października do dnia 31 października.

 VII. DOKUMENTY DO POBRANIA

  Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 1. wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł. (BIP)

 2. wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publiczej. (BIP)

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 19 Lipiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Alfred, Wincenty, Włodzisław