Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmku

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmku została powołana na podstawie art. 41 ust.3 ustawy z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. z 2018 r poz. 2137).

Kontakt

tel. 33 844-90-11 ( w godzinach pracy Urzędu)
siedziba: ul. Krakowska 11 32-660 Chełmek

Skład Komisji

Zarządzenie Nr 120.29.2020
Burmistrza Chełmka
z dnia 3 sierpnia 2020 r
w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmku.
Na podstawie art 41 ust.3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.) zarządzam co następuje:
1.
Z dniem 3 sierpnia 2020 r. powołuję Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmku w następującym składzie:
Janina Świerz - przewodnicząca
Anna Nowak - sekretarz
Mirosław Gąsiewski - członek
Józefa Ostrowska - członek
Radosław Szewczyk - członek
Henryk Wiśniewski - członek
2.
Traci moc Zarządzenie Nr 120.5.2019 Burmistrza Chełmka z dnia 24 stycznia 2019 r ,
3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 3 sierpnia 2020 r.

Zadania Komisji

 1. Inicjowanie działań w zakresie określonym w art. 41 ust 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
 • zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
 • udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
 • prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
 • wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
 • podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
 • wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej
 1. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
 2. Wydawanie opinii dotyczących wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności z uchwałami Rady Miejskiej w Chełmku w sprawie liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Chełmek.
 3. Dokonywanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia.

Procedura postępowania z osobą nadużywającą alkoholu

W przypadku osób, które nadużywają alkoholu i powodują;

 • rozkład życia rodzinnego
 • demoralizację małoletnich
 • uchylają się od zaspokojenia potrzeb rodzinnych
 • systematycznie zakłócają spokój i porządek publiczny
można złożyć wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmku o rozpoczęcie procedury zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego.

Zadaniem Komisji jest przyjęcie zgłoszenia i wezwanie na rozmowę osoby, której postępowanie dotyczy.

W przypadku braku zgody na podjęcie leczenia Komisja kieruje osobę na badanie przez biegłych lekarzy sądowych (psychiatra i psycholog), w celu wydania opinii o stopniu uzależnienia od alkoholu. Osoba ta może wyrazić zgodę na podjęcie leczenia, lub nie. W przypadku nie wyrażenia zgody Komisja kieruje wniosek w sprawie leczenia odwykowego do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, który wydaje postanowienie o obowiązku leczenia.

Adresy wybranych placówek leczenia alkoholowego

Placówki ambulatoryjne

 • Chełmeckiego Stowarzyszenia Trzeźwości „ Paprotnik” w Chełmku ul. Staicha 1 – tel. 33/846 38 44
 • Centrum Psychoterapii „Sobrietas” – Oświęcim, ul. Powstańców Śląskich 21 –  tel. 33/444 67 16
 • Poradni Odwykowej – Oświęcim ul. Orzeszkowej 1 – tel. 33/842 29 77
Placówki stacjonarne

Andrychów tel.033 875 -24 -46 wew. 255

Skoczów tel. 0 33 8584 731

Parzymiechy k. Częstochowy

0 34 318 91 54 wew.36

Kraków Babińskiego

012 652 42 70

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 12 Czerwiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Janina, Jan, Onufry