baner aktualnosci

baner ogloszenia

baner gison

baner zalatw sprawe

baner zagrozenia

baner sprzedaz nieruchomosci

baner rewitalizacja

baner wykup lokali mieszkalnych

baner cmentarz

baner dlugi pop

baner dlugi pop

Zapraszamy na warsztaty związane z opracowywaniem Strategii Rozwoju Gminy Chełmek na lata 2021-2030

Zapraszamy wszystkich Mieszkańców Chełmka, Bobrka i Gorzowa, a także przedsiębiorców i organizacje działające na obszarze naszej gminy do udziału w pierwszych warsztatach związanych z opracowywaniem Strategii Rozwoju Gminy Chełmek na lata 2021-2030.

Warsztaty odbędą się w dniu 17 czerwca 2021 r. (czwartek) w następujących miejscach:

– o godzinie 9:00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku, Plac Kilińskiego 3, 32-660 Chełmek

– o godzinie 12:00 w Domu Ludowym w Bobrku, ul. Nadwiślańska 150, 32-661 Bobrek,

– o godzinie 15:00 w siedzibie OSP Gorzów, ul. Kwiatowa 1, 32-660 Gorzów.

 Plakat z zaproszeniem do udziału w warsztatach związanych z opracowywaniem Strategii Rozwoju Gminy Chełmek na lata 2021-2030.

Odkomarzanie

komar

Urząd Miejski informuje, że w dniach 15-17.06.2021 r. planowane jest przeprowadzenie zabiegu zadymiania środkiem zwalczającym dorosłe osobniki komarów. Zabieg będzie obejmował miejsca użyteczności publicznej oraz rejony wałów, cieków wodnych i rowów w gminie Chełmek.

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Bobrku przy ul. Ustronnej

Zapraszamy do udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych  niezabudowanej położonych w Bobrku przy ul. Ustronnej.

BURMISTRZ CHEŁMKA OGŁASZA:

I przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych składających się z działek geodezyjnych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu nr:

 1. 172/87 o pow. 0.1479 haobjęta Księgą Wieczystąnr KR1E/00066790/8 za cenę wywoławczą 86.000,00 złotych brutto,

 2. 172/88 o pow. 0.1319 haobjęta Księgą Wieczystąnr KR1E/00066791/5 za cenę wywoławczą 77.000,00 złotych brutto,

W cenie wywoławczej mieści się podatek VAT w wysokości 23 %.

Przedmiotowe nieruchomości położone są w obrębie Bobrek, w Bobrku przy ulicy Ustronnej.

Czytaj dalej

Nie spisałeś się internetowo w ramach Spisu Powszechnego? Spodziewaj się telefonu od rachmistrza

 

Nie spisałeś się samodzielnie przez Internet lub telefonicznie na infolinii spisowej? Spodziewaj się telefonu od rachmistrza, ponieważ udział w spisie jest obowiązkowy.

Rachmistrz może zadzwonić do Ciebie z numeru 22 828 88 88 lub z numeru infolinii spisowej tj. 22 279 99 99. Zgodnie z ustawą nie możesz odmówić mu przekazania danych. Za odmowę udziału w spisie grozi kara grzywny.

Abyś miał pewność, że rozmawiasz z rachmistrzem, koniecznie zweryfikuj jego tożsamość, można to zrobić na dwa sposoby:

wpisując imię i nazwisko rachmistrza oraz 3 wskazane znaki z identyfikatora na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/
kontaktując się z infolinią spisową 22 279 99 99 , wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza.

UWAGA!!! Zamknięcie przejazdu kolejowego w Chełmku

uwaga roboty drogowe

Wykonawca modernizacji linii kolejowej nr 93, przebiegającej między innymi przez Chełmek informuje, że od dnia 14.06.2021 r. od godziny 7:00 do dnia 26.06.2021 do godziny 23:59 przejazd kolejowy leżący w ciągu ulic Krakowskiej i Piastowskiej w Chełmku, stanowiących drogę wojewódzką nr 780, zostanie zamknięty dla ruchu kołowego.

Cały czas będzie umożliwione przejście dla pieszych oraz dla rowerzystów przez ten przejazd.

Jednocześnie z zamknięciem ww. przejazdu kolejowego zostaną otwarte przejazdy po tymczasowej nawierzchni pod wiaduktami w ciągu ul. Brzozowej w Chełmku oraz ul. Oświęcimskiej w Gorzowie.

Wakacyjne dyżury przedszkoli w Gminie Chełmek

szkola maluchy

Dyżury wakacyjne w przedszkolach gminy Chełmek będą trwały od 05.07.2021 do 20.08.2021 według następującego harmonogramu:

1. w terminie 05.07.2021 - 23.07.2021 Samorządowy Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Chełmku - Przedszkole Samorządowe nr 2 w Chełmku
2. w terminie 26.07.2021 – 30.07.2021 Samorządowy Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Gorzowie - Przedszkole Samorządowe w Gorzowie
3. w terminie 02.08.2021 – 06.08.2021 Samorządowy Zespół Szkół im. kard. A. S. Sapiehy w Bobrku - Przedszkole Samorządowe w Bobrku
4. w terminie 09.08.2021 – 20.08.2021 Samorządowy Zespół Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Chełmku - Przedszkole Samorządowe nr 1 w Chełmku.
5. w terminie 23.08.2021 – 31.08.2021 wszystkie przedszkola

Karty zgłoszeń należy oddać do dnia 15.06.2021 r. w przedszkolu , do którego dziecko będzie uczęszczać.

Dokumenty do pobrania na stronach szkół:

 1. https://www.szkola1chelmek.pl
 2. http://przedszkole2.szspchelmek.pl/
 3. http://szsbobrek.pl/
 4. http://szsgorzow.pl/

Sukces nauczyciela i wychowanka Przedszkola Samorządowego nr 2 w Chełmku w projekcie pod nazwą: „Czysta Małopolska”

W roku szkolnym 2020/2021 Kuratorium Oświaty w Krakowie zorganizowało VIII edycję projektu „Czysta Małopolska”. Partnerem wspierającym projekt był Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Projekt miał  na celu:

 • upowszechnienie wiedzy o przestrzeganiu zasad higieny wśród dzieci przedszkolnych i uczniów,
 • kształtowanie nawyków higienicznych,
 • wdrożenie zasad świadomości i odpowiedzialności za własne zdrowie,
 • poszerzenie zainteresowań problematyką przestrzegania zasad higieny,
 • upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie tej problematyki.

Czytaj dalej

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Chełmku przy ul. Brzechwy

Zapraszamy do udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Chełmku przy ul. Brzechwy.

B U R M I S T R Z  C H E Ł M K A  O G Ł A S Z A:

 I przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu jako działka nr 999/7 o pow. 0.1628 ha za cenę wywoławczą 86.000,00 złotych brutto objęta KsięgąWieczystąnr KR1E/00068575/9.

 W cenie wywoławczej mieści się podatek VAT w wysokości 23 %.

 Przedmiotowa nieruchomość położona jest w obrębie Chełmek, w Chełmku przy ul. Brzechwy. Przedmiotowa działka usytuowana jest bezpośrednio przy drodze gminnej publicznej ul. Brzechwy.

Czytaj dalej

List Burmistrza Chełmka do Mieszkańców Gorzowa

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gorzowa

Pragnę poinformować, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w całości potwierdziły nasze wątpliwości co do możliwości zalania Gorzowa w ramach oceny ryzyka powodziowego. W oparciu o nasze wspólne interwencje Wody Polskie dokonały weryfikacji założeń oraz danych wykorzystanych do aktualizacji obszarów zagrożenia powodziowego rzeki Przemszy. W piśmie z dnia 2 czerwca 2021 roku, znak KPP.601.71.2021.MG Dyrektor Departamentu Ochrony Przed Powodzią i Suszą PGW Wody Polskie, Pan Grzegorz Szymoniuk poinformował, że cyt: „Przeprowadzona analiza potwierdziła, że obszary zagrożenia powodziowego wyznaczone w lewym zawalu Przemszy i obejmujące miejscowość Gorzów w gminie Chełmek, nie odpowiadają rzeczywistej sytuacji hydrologicznej tego terenu. W modelu hydraulicznym wykonanym na potrzeby opracowania MZP i MRP wody powodziowe dostają się w zawale w miejscu śluzy wałowej, która posiada klapy zwrotne i nie przepuszcza wody w trakcie wezbrania powodziowego. W związku z powyższym podjęte zostaną działania zmierzające do korekty obszarów zagrożenia powodziowego rzeki Przemszy. Podanie do publicznej wiadomości MZP i MRP uwzględniających ww. korektę, o którym mowa w art 171 ust 1 ustawy – Prawo wodne, planowane jest w pierwszej połowie 2022 r.

Dziękuję wszystkim Państwu za pomoc i wsparcie udzielone w zbieraniu podpisów i okazane zaufanie, że w sposób należyty dbamy o interes gminy. Mam nadzieję, że ta informacja dotrze również do tych, którzy nie szczędzili słów krytyki wskazując Urząd Miejski jako winny zaistniałej sytuacji, pomimo obszernej informacji, która została przesłana do wszystkich mieszkańców Gorzowa opisującej kuriozalną sytuację oraz zawiadamiającej o podjętych działaniach. Może wreszcie zrozumieją, że samorząd to my wszyscy, pracujący i działający na rzecz naszego dobra wspólnego.

Burmistrz Chełmka
Andrzej Saternus

Absolutorium dla Burmistrza Chełmka z tytułu wykonania budżetu za 2020 r. udzielone jednogłośnie

W dniu 27. maja na Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełmku odbyła się XXIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Chełmku. Jej przewodnim tematem było przedstawienie raportu o stanie Gminy Chełmek za 2020 r., debata i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Chełmek za 2020 r. oraz udzielenie Burmistrzowi Chełmka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.

Czytaj dalej

obrazek-klawisz do galerii zdjęć


Powierzchnia gminy: 2 732,1 ha
2732 ha

obrazek-klawisz do filmu prezentującego Gminę Chełmek


Liczba ludności (31 grudzień 2020 r.): 12428
12 428

zlota sakiewka


Inwestycje łącznie (plan na 2021 rok): 6.786.860,61 PLN
6.786.860,61 PLN

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 30 Listopad 2021    |    Imieniny obchodzą: Justyna, Andrzej, Konstanty