baner aktualnosci

baner ogloszenia

baner gison

baner zalatw sprawe

baner zagrozenia

baner sprzedaz nieruchomosci

baner rewitalizacja

baner wykup lokali mieszkalnych

baner cmentarz

baner dlugi pop

baner dlugi pop

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Chełmku przy ul. Brzechwy

Zapraszamy do udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Chełmku przy ul. Brzechwy.

B U R M I S T R Z  C H E Ł M K A  O G Ł A S Z A:

 I przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu jako działka nr 999/7 o pow. 0.1628 ha za cenę wywoławczą 86.000,00 złotych brutto objęta KsięgąWieczystąnr KR1E/00068575/9.

 W cenie wywoławczej mieści się podatek VAT w wysokości 23 %.

 Przedmiotowa nieruchomość położona jest w obrębie Chełmek, w Chełmku przy ul. Brzechwy. Przedmiotowa działka usytuowana jest bezpośrednio przy drodze gminnej publicznej ul. Brzechwy.

Czytaj dalej

List Burmistrza Chełmka do Mieszkańców Gorzowa

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gorzowa

Pragnę poinformować, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w całości potwierdziły nasze wątpliwości co do możliwości zalania Gorzowa w ramach oceny ryzyka powodziowego. W oparciu o nasze wspólne interwencje Wody Polskie dokonały weryfikacji założeń oraz danych wykorzystanych do aktualizacji obszarów zagrożenia powodziowego rzeki Przemszy. W piśmie z dnia 2 czerwca 2021 roku, znak KPP.601.71.2021.MG Dyrektor Departamentu Ochrony Przed Powodzią i Suszą PGW Wody Polskie, Pan Grzegorz Szymoniuk poinformował, że cyt: „Przeprowadzona analiza potwierdziła, że obszary zagrożenia powodziowego wyznaczone w lewym zawalu Przemszy i obejmujące miejscowość Gorzów w gminie Chełmek, nie odpowiadają rzeczywistej sytuacji hydrologicznej tego terenu. W modelu hydraulicznym wykonanym na potrzeby opracowania MZP i MRP wody powodziowe dostają się w zawale w miejscu śluzy wałowej, która posiada klapy zwrotne i nie przepuszcza wody w trakcie wezbrania powodziowego. W związku z powyższym podjęte zostaną działania zmierzające do korekty obszarów zagrożenia powodziowego rzeki Przemszy. Podanie do publicznej wiadomości MZP i MRP uwzględniających ww. korektę, o którym mowa w art 171 ust 1 ustawy – Prawo wodne, planowane jest w pierwszej połowie 2022 r.

Dziękuję wszystkim Państwu za pomoc i wsparcie udzielone w zbieraniu podpisów i okazane zaufanie, że w sposób należyty dbamy o interes gminy. Mam nadzieję, że ta informacja dotrze również do tych, którzy nie szczędzili słów krytyki wskazując Urząd Miejski jako winny zaistniałej sytuacji, pomimo obszernej informacji, która została przesłana do wszystkich mieszkańców Gorzowa opisującej kuriozalną sytuację oraz zawiadamiającej o podjętych działaniach. Może wreszcie zrozumieją, że samorząd to my wszyscy, pracujący i działający na rzecz naszego dobra wspólnego.

Burmistrz Chełmka
Andrzej Saternus

Absolutorium dla Burmistrza Chełmka z tytułu wykonania budżetu za 2020 r. udzielone jednogłośnie

W dniu 27. maja na Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełmku odbyła się XXIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Chełmku. Jej przewodnim tematem było przedstawienie raportu o stanie Gminy Chełmek za 2020 r., debata i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Chełmek za 2020 r. oraz udzielenie Burmistrzowi Chełmka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.

Czytaj dalej

31. rocznica wyborów samorządowych

Szanowni Mieszkańcy,

W dniu dzisiejszym przypada 31. rocznica pierwszych wolnych wyborów samorządowych, które odbyły się 27 maja 1990 r. Wprowadziły one nowy porządek administracyjny w Polsce - powołano do życia samorząd terytorialny. W celu uczczenia tego wydarzania w 2000 roku Sejm RP ustanowił ten dzień świętem pod nazwą: Dzień Samorządu Terytorialnego.

W tym wyjątkowym dniu pragnę przekazać wszystkim byłym i obecnym Radnym, pracownikom chełmeckiego samorządu, moim poprzednikom, którzy pełnili funkcję Burmistrza Chełmka najserdeczniejsze życzenia oraz wyrazy wdzięczności i uznania za ich pracę na rzecz naszej Małej Ojczyzny, jaką jest gmina Chełmek. Ich praca to służba na rzecz dobra i zaspokajania potrzeb Mieszkańców naszej gminy. Dlatego bardzo dziękuję każdemu z nich za trud włożony w pracę na rzecz gminy.

Przez ostatnie 31 lat zrealizowaliśmy bardzo wiele inwestycji zmieniając tym samym oblicze Chełmka, Bobrka i Gorzowa. Odmieniliśmy nimi wygląd naszego otoczenia, jak również podnieśliśmy jakość życia, pracy, nauki i wypoczynku naszych Mieszkańców. Jednocześnie zdaję sobie sprawę, że jest jeszcze wiele potrzeb i zadań, które należy w przyszłości zrealizować, ponieważ zawsze z poprawą jakości naszego życia rosną także nasze potrzeby. Jestem przekonany, iż każdy z nas przyzna, że to był bardzo dobry okres dla naszej gminy.

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Chełmka
Andrzej Saternus

Ogłoszenie Burmistrza Chełmka

Burmistrz Chełmka ogłasza II przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych składających się z działek geodezyjnych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu nr:

 1. 172/72 o pow. 0.0937 ha objęta Księgą Wieczystą nr KR1E/00066196/4 za cenę wywoławczą 60.500,00 złotych brutto,

 1. 172/73 o pow. 0.0896 ha objęta Księgą Wieczystą nr KR1E/00066186/1 za cenę wywoławczą 53.500,00 złotych brutto,

 1. 172/74 o pow. 0.0858 ha objęta Księgą Wieczystą nr KR1E/00066187/8 za cenę wywoławczą 53.500,00 złotych brutto,

W cenie wywoławczej mieści się podatek VAT w wysokości 23 %.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 czerwca 2021 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku, ul. Krakowska 11 o godz. 11:00 w odstępach czasu co 10 minut dla poszczególnej nieruchomości licząc od pozycji numer 1.

Więcej informacji znajduje się tutaj.

 

„Aktywni mieszkańcy w Małopolsce”

plakat konkusru "Aktywni mieszkańcy w Małopolsce" - przedstawia grupę osób oraz zasady konkursu

W ramach promocji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 Urząd Statystyczny w Krakowie organizuje konkurs „Aktywni mieszkańcy w Małopolsce”. Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców województwa, którzy poprzez udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, mają możliwość wypromowania swojej gminy oraz wsparcia znajdujących się na jej terenie jednostek oświatowo-kulturalnych.
Głównym celem konkursu jest promocja NSP 2021 oraz zachęcenie mieszkańców województwa małopolskiego do aktywnego i licznego uczestnictwa w spisie.
Według założeń konkursu co 2 tygodnie gmina o największym procentowym przyroście liczby spisanych w danej edycji mieszkańców wygrywa nagrody. Po zakończeniu danej edycji, obliczony zostanie dla każdej gminy
w województwie małopolskim przyrost liczby mieszkańców, którzy zostali spisani w NSP 2021 w czasie trwania edycji. Przyrost ten jest wyrażoną w punktach procentowych różnicą między odsetkiem osób spisanych w gminie na początku i na końcu edycji.
Wszystkie informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie https://krakow.stat.gov.pl/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021/konkursy/

UWAGA!!! Zamknięcie przejazdu kolejowego w Chełmku

uwaga roboty drogowe

Wykonawca modernizacji linii kolejowej nr 93, przebiegającej między innymi przez Chełmek informuje, że od dnia 14.06.2021 r. od godziny 7:00 do dnia 26.06.2021 do godziny 23:59 przejazd kolejowy leżący w ciągu ulic Krakowskiej i Piastowskiej w Chełmku, stanowiących drogę wojewódzką nr 780, zostanie zamknięty dla ruchu kołowego.

Cały czas będzie umożliwione przejście dla pieszych oraz dla rowerzystów przez ten przejazd.

Jednocześnie z zamknięciem ww. przejazdu kolejowego zostaną otwarte przejazdy po tymczasowej nawierzchni pod wiaduktami w ciągu ul. Brzozowej w Chełmku oraz ul. Oświęcimskiej w Gorzowie.

Wakacyjne dyżury przedszkoli w Gminie Chełmek

szkola maluchy

Dyżury wakacyjne w przedszkolach gminy Chełmek będą trwały od 05.07.2021 do 20.08.2021 według następującego harmonogramu:

1. w terminie 05.07.2021 - 23.07.2021 Samorządowy Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Chełmku - Przedszkole Samorządowe nr 2 w Chełmku
2. w terminie 26.07.2021 – 30.07.2021 Samorządowy Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Gorzowie - Przedszkole Samorządowe w Gorzowie
3. w terminie 02.08.2021 – 06.08.2021 Samorządowy Zespół Szkół im. kard. A. S. Sapiehy w Bobrku - Przedszkole Samorządowe w Bobrku
4. w terminie 09.08.2021 – 20.08.2021 Samorządowy Zespół Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Chełmku - Przedszkole Samorządowe nr 1 w Chełmku.
5. w terminie 23.08.2021 – 31.08.2021 wszystkie przedszkola

Karty zgłoszeń należy oddać do dnia 15.06.2021 r. w przedszkolu , do którego dziecko będzie uczęszczać.

Dokumenty do pobrania na stronach szkół:

 1. https://www.szkola1chelmek.pl
 2. http://przedszkole2.szspchelmek.pl/
 3. http://szsbobrek.pl/
 4. http://szsgorzow.pl/

Wnioski o dopłaty bezpośrednie i obszarowe za 2021 r.

ARiMR przypomina, że wnioski o dopłaty bezpośrednie i obszarowe za 2021 r. można składać jedynie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. W tym roku Agencja nie wysyła oświadczeń o braku zmian. Rolnicy, którzy w 2020 r. składali oświadczenia czy też wnioski dotyczące dopłat bezpośrednich w formie papierowej, w tym roku muszą złożyć wnioski w formie elektronicznej korzystając z aplikacji eWniosekPlus. Termin upływa 17 czerwca 2021 r. Rolnikom, którzy nie mają komputerów lub obawiają się samodzielnego wypełniania wniosku, wsparcia udzielają pracownicy biur powiatowych Agencji.

Informacja ARiMR, że wnioski o dopłaty bezpośrednie i obszarowe za 2021 r. można składać jedynie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Gmina Chełmek beneficjentem programu MALUCH+2021

logo maluch plus

Gmina Chełmek, na podstawie złożonego wniosku, otrzymała dofinansowanie na zapewnienie funkcjonowania 48 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Samorządowym „Świetliki” w Chełmku.
Rządowy program „Maluch+" 2021 ma na celu zwiększenie dostępności miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki, a także podwyższenie standardów opieki.
Na podstawie zawartej w dniu 24 maja 2021 r. umowy z Wojewodą Małopolskim, wartość uzyskanego dofinansowania wyniosła 46 080 zł.
Zadanie dofinansowane jest ze środków budżetu państwa.

Nazwa programu: „Program MALUCH+ 2021”.
Nazwa zadania: dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki w żłobku. Zadanie jest dofinansowane ze środków budżetu państwa.
Wartość dofinansowania: 46 080,00 PLN
Całkowita wartość zadania: 57 600,00 PLN
Krótki opis:
Dofinansowanie z przeznaczeniem na realizację w roku 2021 zadania, z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 obejmującego: zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 działających na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

plakat maluch 2021

obrazek-klawisz do galerii zdjęć


Powierzchnia gminy: 2 732,1 ha
2732 ha

obrazek-klawisz do filmu prezentującego Gminę Chełmek


Liczba ludności (31 grudzień 2021 r.): 12 234
12 234

zlota sakiewka


Inwestycje łącznie (plan na 2022 rok): 17.475.505,00 PLN
17.475.505,00 PLN

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 19 Styczeń 2022    |    Imieniny obchodzą: Marta, Henryk, Mariusz