Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 52, poz. 379 ze zm.),

I. WYMAGANE DOKUMENTY

Wnioski

Wniosek producenta rolnego będącego posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym – do pobrania

Załączniki

1. Faktury VAT albo ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Urzędu Miejskiego, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku;

2. Odpis z KRS, w przypadku, gdy producent polega wpisowi do tego rejestru.

Do wglądu

Jeżeli wydzierżawiono grunty – umowa, a w przypadku braku pisemnej umowy dzierżawy – oświadczenie o wydzierżawieniu działki

II. OPŁATY

Brak

III. CZAS REALIZACJI

Decyzje wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

IV. TRYB ODWOŁAWCZY

Przysługuje możliwość wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Chełmka w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

V. MIEJSCE I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat podatkowy, pok. nr 113, tel. (33) 844 90 56

VI. UWAGI

Rozstrzygnięcie ma formę decyzji administracyjnej.

Wnioski składa się w następujących terminach:

1. od dnia 1 lutego do dnia 28 lutego, a zwrot podatku następuje od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia;

2. od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia, a zwrot podatku następuje od dnia 1 października do dnia 31 października.

VII. DOKUMENTY DO POBRANIA

  Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Podatek od środków transportowych

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 52, poz. 379 ze zm.),

I. WYMAGANE DOKUMENTY

Wnioski

Wniosek producenta rolnego będącego posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym – do pobrania

Załączniki

1. Faktury VAT albo ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Urzędu Miejskiego, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku;

2. Odpis z KRS, w przypadku, gdy producent polega wpisowi do tego rejestru.

Do wglądu

Jeżeli wydzierżawiono grunty – umowa, a w przypadku braku pisemnej umowy dzierżawy – oświadczenie o wydzierżawieniu działki

II. OPŁATY

Brak

III. CZAS REALIZACJI

Decyzje wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

IV. TRYB ODWOŁAWCZY

Przysługuje możliwość wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Chełmka w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

V. MIEJSCE I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat podatkowy, pok. nr 113, tel. (33) 844 90 56

VI. UWAGI

Rozstrzygnięcie ma formę decyzji administracyjnej.

Wnioski składa się w następujących terminach:

1. od dnia 1 lutego do dnia 28 lutego, a zwrot podatku następuje od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia;

2. od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia, a zwrot podatku następuje od dnia 1 października do dnia 31 października.

VII. DOKUMENTY DO POBRANIA

  Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, PODATEK ROLNY, PODATEK LEŚNY - POWSTANIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO ORAZ KOREKTA ZOBOWIĄZANIA*

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.),

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zm.),

Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 465)

  Uchwała nr XXIII/176/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 24 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości- obowiązuje do 31 grudnia 2013 r.

  Uchwała nr XXXIII/282/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 07 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości- obowiązuje od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.

  Uchwała Nr I/12/2006 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku rolnego i od podatku leśnego

I. WYMAGANE DOKUMENTY

Wnioski

- Deklaracja na podatek od nieruchomości – do pobrania

- Deklaracja na podatek rolny** – do pobrania

- Deklaracja na podatek leśny*** – do pobrania

Załączniki

- W przypadku korekty deklaracji – pisemne uzasadnienie przyczyn korekty

Dokumenty do wglądu:

- Dokument potwierdzający tytuł prawny do przedmiotu opodatkowania

II. OPŁATY

Brak

III. CZAS REALIZACJI

Bez zbędnej zwłoki

IV. TRYB ODWOŁAWCZY

Brak

V. MIEJSCE I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat podatkowy, pok. nr 111, tel. (33) 844 90 54 lub pokój nr 113, tel. (33) 844 90 53

VI. UWAGI

* Dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej, a także osób fizycznych będących współwłaścicielami i współposiadaczami z osobami prawnymi.

** Stawka podatku rolnego na rok 2015 od 1 ha przeliczeniowego (dla gruntów gospodarstw rolnych) wynosi 153,43 zł a dla gruntów rolnych poniżej 1 ha – 306,85 zł- obowiązuje od 01 stycznia 2015 r.

*** Stawka podatku leśnego na rok 2015 wynosi 41,55 zł od 1 ha - obowiązuje od 01 stycznia 2015 r.

VII. DOKUMENTY DO POBRANIA

  Deklaracja na podatek od nieruchomości - INTERAKTYWNA

  Deklaracja na podatek rolny

  Deklaracja na podatek leśny

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 24 Kwiecień 2024    |    Imieniny obchodzą: Aleks, Grzegorz, Aleksander