XLV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Chełmku

2018.11.22. rada

 

Zaproszenie na XLV sesję VIII kadencji Rady Miejskiej w Chełmku na dzień 25 maja 2023 roku (czwartek) o godz. 1400 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełmku przy ul. Krakowskiej 11.

 

 

 Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności.
2. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad poprzedniej sesji.
3. Raport o stanie Gminy Chełmek za 2022 r. debata, zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Chełmek za 2022 r. oraz udzielenie Burmistrzowi Chełmka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 r:
   a. przedstawienie Raportu o stanie Gminy Chełmek za 2022 r.
   b. debata nad Raportem ,
   c. podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Chełmka,
   d. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chełmek za 2022 r.
   e. przedstawienie sprawozdania finansowego,
   f. przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Chełmek,
   g. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Chełmek za 2022 r.
   h. przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Chełmku opinii o wykonaniu budżetu oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium,
   i. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w przedmiocie absolutorium,
   j. dyskusja,
   k. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chełmek za 2022 r.
   l. głosowanie nad absolutorium dla Burmistrza Chełmka.
4. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2023 r
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełmek.
6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego",
7. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego , nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1338/27 położonej w Bobrku przy ul. Starowiejskiej.
8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/248/2013 z dnia 16 maja 2013 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
9. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia do reprezentowania Gminy Chełmek w pracach Klastra Energii Kotliny Oświęcimskiej.
10. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Oświęcim, Gminą Chełmek oraz Gminą Oświęcim.
11. Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej SGZOZ w Chełmku.
12. Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/154/2008 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 24.04.2008 r. w sprawie przyjęcia Programu promocji zdrowia dotyczącego szczepień profilaktycznych dzieci z terenu Gminy Chełmek.
13. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego RP.
14. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku.
15. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku za 2022 rok z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny wraz z określeniem potrzeb w tym zakresie.
16. Sprawozdanie z działalności MOPS w Chełmku za 2022 rok.
17. Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Chełmek za 2022 r. w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
18. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Chełmek z organizacjami pozarządowymi za 2022 r.
19. Sprawozdanie z realizacji programu profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Chełmek za 2022 r. wraz z diagnozą.
20. Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku.
21. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Chełmku.
22. Interpelacje i zapytania zgłoszone na piśmie Przewodniczącemu RM.
23. Zakończenie obrad Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Chełmku

 

/-/ Marek Palka

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 22 Maj 2024    |    Imieniny obchodzą: Julia, Wiesława, Helena