Informacje o projekcie Szkoła na 6+

logo_szkolana6.jpg

Projekt Szkoła na 6+. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i uczennic szkół podstawowych oraz gimnazjalnych w Gminie Chełmek jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 947 133,75 PLN, z czego 95% tj. 899 777,06 PLN stanowi dofinansowanie, w tym 805 063, 68 PLN to współfinansowanie z UE.

Projekt jest realizowany w okresie od 01.09.2017 r. do 30.06.2019 r.

Beneficjentem projektu jest Gmina Chełmek.

Realizatorami projektu są:

 • Urząd Miejski w Chełmku,
 • Samorządowy Zespół Szkół nr 1 w Chełmku im. Adama Mickiewicza,
 • Samorządowy Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Chełmku,
 • Samorządowy Zespół Szkół w Gorzowie im. Marii Konopnickiej,
 • Samorządowy Zespół Szkół w Bobrku im. Kardynała Adama Stefana Sapiehy.

Przedmiotem projektu jest realizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych w zakresie matematyki, przedmiotów przyrodniczych i informatyki, w tym interdyscyplinarnych, dla uczniów i uczennic klas szkół podstawowych i klas gimnazjalnych Gminy Chełmek osiągających wyniki egzaminacyjne poniżej średniej wojewódzkiej. Zakłada się, że wsparciem zostanie objętych łącznie 300 dzieci (180 dziewczynek i 120 chłopców) 4 jednostkach edukacyjnych. Są to: Samorządowy Zespół Szkół nr 1 w Chełmku (klasy I-VIII szkoły podstawowej i klasy gimnazjalne), Samorządowy Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Chełmku (klasy I-VIII szkoły podstawowej i klasy gimnazjalne), Samorządowy Zespół Szkół w Gorzowie (klasy VII i VIII szkoły podstawowej i klasy gimnazjalne), Samorządowy Zespół Szkół w Bobrku (klasy VII i VIII szkoły podstawowej i klasy gimnazjalne).

W projekcie przeprowadzone zostaną 2 roczne edycje zajęć edukacyjnych.

W każdej z edycji realizowane będą 2 rodzaje zajęć z zastosowaniem podziału na grupy wiekowe, przedmiot i zakres przekazywanych informacji. Będą to:

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:

• matematyczne, informatyczne oraz przyrodnicze dla klas IV-VI szkół podstawowych zlokalizowanych w Samorządowym Zespole Szkół nr 1 w Chełmku oraz Samorządowym Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Chełmku
• matematyczno-fizyczne, biologiczno-chemiczne oraz informatyczne dla klas VII i VIII szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych zlokalizowanych w Samorządowym Zespole Szkół nr 1 w Chełmku, Samorządowym Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Chełmku, Samorządowym Zespole Szkół w Gorzowie oraz Samorządowym Zespole Szkół w Bobrku

 • warsztaty dodatkowe, których tematyka będzie wykraczała poza standardowy program nauczania:

• matematyczne, informatyczne oraz przyrodnicze dla klas I-III i IV-VI szkół podstawowych zlokalizowanych w Samorządowym Zespole Szkół nr 1 w Chełmku oraz Samorządowym Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Chełmku
• matematyczno-fizyczne, biologiczno-chemiczne oraz informatyczne dla klas VII i VIII szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych zlokalizowanych w Samorządowym Zespole Szkół nr 1 w Chełmku oraz Samorządowym Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Chełmku.

Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych 240 dzieci (144 dziewczynek, 96 chłopców) we wskazanych wyżej obszarach oraz, poprzez doposażenie bazy edukacyjnej, podniesienie standardów kształcenia w szkołach biorących udział w projekcie. Dzięki realizacji projektu wyrównane zostaną szanse edukacyjne uczniów z terenów mniej zurbanizowanych oraz poprawi się sytuacja grup niedoreprezentowanych na późniejszych etapach kształcenia i rynku pracy w dziedzinach objętych projektem.

Zajęcia w projekcie będą prowadzone w oparciu o nowoczesne, niestandardowe metody kształcenia, w tym przy wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych, metody eksperymentu, istniejących zasobów edukacyjnych oraz pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych zrealizowanych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007-2013.

W ramach projektu zakłada się również:

 • wyposażenie 4 międzyszkolnych pracowni przedmiotowych oraz zakup pomocy dydaktycznych potrzeby prowadzenia zajęć,
 • organizację wyjazdów edukacyjnych dla uczestników zajęć.

Udział uczestników/uczestniczek w projekcie jest bezpłatny.

Zapraszamy do udziału!

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 21 Kwiecień 2024    |    Imieniny obchodzą: Anzelm, Bartosz, Feliks