Ruszyła rekrutacja do projektu „AKTYWNI 2021”

Plakat

Gmina Chełmek realizuje projekt AKTYWNI 2021.

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej oraz szans na zatrudnienie dla 34 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie gminy Chełmek, poprzez realizację zindywidualizowanych usług reintegracji w okresie 01.01.2021-31.12.2022.

Projekt kierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zamieszkują lub uczą się na terenie Gminy Chełmek oraz nie są uczestnikami innego projektu realizowanego w tym samym czasie w ramach RPO WM, w którym przewidziane formy wsparcia uczestnika są tego samego rodzaju lub zmierzają do tego samego celu/korzyści dla uczestnika.

Pierwszeństwo udziału zapewniono dla:

 1. Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społ. rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w podrozdziale 1.2 pkt 33 (współwystępowanie różnych przesłanek)
 2. Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 3. Os. z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych)
 4. Osoby lub rodziny korzystające z POPŻ, a zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z POPŻ
  w ramach działań towarzyszących, o których mowa w POPŻ
 5. Osoby, rodziny lub środowiska zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
  w związku z realizacją programów rewitalizacji, o których mowa w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020

Osoba spełniające co najmniej jedno kryterium pierwszeństwa zostanie zakwalifikowana do projektu bez względu na to czy spełnia kryterium dodatkowe.

Kryteria dodatkowe:

 1. Osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ust. z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
 2. Osoby z poziomem wykształcenia do ISCED 3 włącznie.
 3. Osoby bierne zawodowo
 4. Osoby bezrobotne.
 5. Osoby zamieszkujące obszar wiejski Gminy Chełmek

Załączniki:

Formularz rekrutacyjny
Oświadczenie o niepełnosprawności
Oświadczenie o danych osobowych
Zgoda na przetwarzanie wizerunku
Oświadczenie wsparcie tożsame
Deklaracja udziału w projekcie
Regulamin rekrutacji do projektu "AKTYWNI 2021"

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 13 Czerwiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Antoni, Lucjan, Gracja