Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Chełmek na lata 2016 – 2020

Bez tytułu

W dniu 18.10.2016 r. Gmina Chełmek podpisała umowę na dofinansowanie projektu pn.: „Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Chełmek na lata 2016 – 2020”. Projekt ten został dofinansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Dotacja w wysokości 90% kosztów kwalifikowanych zadania pochodzi w 85% z Unii Europejskiej - Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa.
Koszty realizacji projektu:
– całkowite koszty realizacji projektu: 116 018,76 zł, w tym:
– dofinansowanie: 104 416,88 zł,
– wkład własny:       11 601,88 zł.

Celem projektu jest opracowanie dokumentu strategicznego pod nazwą: Program Rewitalizacji Gminy Chełmek na lata 2016 – 2020. Będzie on służyć do przeprowadzenia procesu rewitalizacji na obszarze gminy Chełmek.
Celem procesu rewitalizacji będzie wzmocnienie tożsamości lokalnej oraz integracji społecznej mieszkańców obszaru rewitalizacji, jako istotnych elementów dla zwiększenia włączenia społecznego, poprzez tworzenie miejsc i rozwój oferty sprzyjającej aktywizacji mieszkańców oraz warunków do rozwoju inicjatyw społecznych, a także wspieranie działań związanych z jakością kształcenia oraz rozwojem lokalnego rynku pracy i przedsiębiorczości, w tym mobilności, jak również działania na rzecz poprawy stanu środowiska, jako kluczowych
aspektów poprawy jakości życia.
Cel ten zostanie zrealizowany poprzez:
- poprawę estetyki oraz funkcjonalności miasta Chełmek: zaplanowano działania i inicjatywy w zakresie zmiany układów komunikacyjnych na terenie miasta, modernizację budynków publicznych i przystosowanie ich na potrzeby społeczne, tworzenie nowej i rozwijanie istniejącej przestrzeni sportowo - rekreacyjnej, inwestycje profesjonalizujące ofertę z zakresu sportu i kultury fizycznej miasta, zwiększenie dostępności terenów rewitalizowanych do korzystania z usług komunalnych, likwidację barier architektonicznych,
- odnowę obszarów wiejskich: zaplanowano porządkowanie przestrzeni obszarów wiejskich dla ich publicznego i gospodarczego wykorzystania, zwiększanie dostępności mieszkańców obszarów wiejskich do usług komunalnych, inwestycje z zakresu kultury, sportu i rekreacji, likwidacje barier architektonicznych.

Zaplanowana do realizacji w ramach procesu rewitalizacji infrastruktura, będzie bazą do realizacji projektów społecznych, których zadaniem ma być aktywizacja mieszkańców gminy, podniesienie komfortu ich życia, zaproponowanie sposobu spędzania wolnego czasu (m.in. animacja zajęć rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych dla różnych grup wiekowych, organizacja różnego rodzaju wydarzeń o charakterze rekreacyjnym i kulturalnym, zajęcia aktywizujące społeczność lokalną).
Przyjęta metodologia opracowania Programu Rewitalizacji dla Gminy Chełmek opierać się będzie na zasadzie partnerstwa i szerokiej współpracy międzysektorowej. W prace włączeni będą partnerzy reprezentujący różne środowiska gminy (interesariusze), zróżnicowani partnerzy lokalni - sektora publicznego, przedsiębiorcy, mieszkańcy i przedstawiciele sektora pozarządowego. W ramach uspołeczniania procesu przygotowania Programu uwzględniono szereg różnych form konsultacyjnych dla skutecznego rozpoznania, pozyskania i wykorzystania wiedzy o problemach, potrzebach, oczekiwaniach i obawach mieszkańców oraz innych interesariuszy
Zaplanowano wykorzystanie następujących form konsultacji społecznych:
- zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej,
- spotkania (w formie panelu eksperckiego, spotkania grup przedstawicielskich),
- debaty (z mieszkańcami, debaty eksperckie),
- warsztaty (diagnostyczne, konsultacyjne),
- spacery studyjne,
- ankiety (np. diagnozująca problemy społeczne, kluczowe negatywne miejsca, mająca na celu identyfikację potrzeb i preferencji na terenie rewitalizacji),
- wywiady (spotkanie w formie zogniskowanego wywiadu grupowego - focus),
- wykorzystanie grup przedstawicielskich,
- zbieranie uwag ustnych.

 

Link do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmek znajduje się poniżej:
http://www.chelmek.pl/2019/kwiecie%C5%84/III_31_2018.pdf

Link do informacji na temat procesu rewitalizacji w gminie Chełmek:
http://www.chelmek.pl/miasto-i-gmina/rewitalizacja

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 24 Czerwiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Danuta, Emilia, Jan