XLI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Chełmku

2018.11.22. rada

 

Zaproszenie na XLI sesję VIII kadencji Rady Miejskiej w Chełmku na dzień 26 stycznia 2023 roku (czwartek) o godz. 1400 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełmku przy ul. Krakowskiej 11.

 

 

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności.
2. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad poprzedniej sesji.
3. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym, działki położonej w obrębie Gorzów przy ul. Krzywej w Gorzowie.
4. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym, działek położonych w obrębie Gorzów przy ul. Sosnowej w Gorzowie.
5. Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletnie Prognozie Finansowej
6. Projekt uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Oświęcimskim w realizacji zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
7. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w tym zakresie.
8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego „ Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 w Gminie Chełmek
9. Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025.
10. Projekt uchwały w sprawie przekazania w 2023 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup i montaż urządzeń do klimatyzacji dla Komisariatu Policji w Chełmku.
11. Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej.
12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadnika w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
13. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/101/19 z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chełmek.
14. Projekt uchwały w sprawie Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Chełmku.
15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na Cmentarzu Komunalnym w Chełmku przy ul. Na Skałce.
16. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku.
17. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Chełmka w związku z niewykonaniem przez niego czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
18. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Chełmku za okres od 27 października 2022 do 17 stycznia 2023 r.
19. Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku w okresie od 27 października 2022 r do 17 stycznia 2023 r.
20. Sprawozdania z prac Komisji Rady Miejskiej w Chełmku za 2022 r.
21. Interpelacje i zapytania zgłoszone na piśmie Przewodniczącemu RM.
22. Zakończenie obrad XLI Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Chełmku

 

/-/ Marek Palka

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 22 Lipiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Maria, Magdalena, Wawrzyniec