Odpady komunalne

INFORMACJE OGÓLNE (kliknij aby zwinąć belkę)

Gmina Chełmek z dniem 1 lipca 2013 roku przejęła obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi pochodzącymi z terenu nieruchomości zamieszkałych.

Gmina Chełmek nie przejęła obowiązku organizacji systemu odbioru odpadów komunalnych pochodzących z terenu nieruchomości niezamieszkałych. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, a więc między innymi przedsiębiorcy, kierujący instytucjami kultury, oświaty, zdrowia i zarządzający ogródkami działkowymi, obowiązani są do posiadania indywidualnej umowy na wywóz odpadów komunalnych, podpisanej z firmą, która uzyskała odpowiedni wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych (wykaz takich firm znajduje się w Rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych).

Opłata za wywóz odpadów komunalnych uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stanowi iloczyn liczby osób i stawek przedstawionych poniżej.

Ustalone stawki opłat za wywóz odpadów komunalnych wynoszą (2024 rok):

 • 33,00 zł miesięcznie za osobę, za odpady komunalne, zbierane i odbierane w sposób selektywny,
 • 66,00 zł miesięcznie za osobę – opłata podwyższona za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciele nieruchomości nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Na terenie Gminy Chełmek obowiązuje zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym - zwolnienie wynosi 3,00 zł miesięcznie na osobę.

Każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami. Deklarację taką należy złożyć w terminie do 14 dni od dnia zamieszkania na terenie nieruchomości. Również w przypadku zaistnienia zmiany (np. zwiększenie lub zmniejszenie liczby osób) właściciel nieruchomości ma obowiązek złożenia korekty deklaracji w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany. Wzór deklaracji ustala Uchwała Rady Miejskiej w Chełmku (kliknij aby zobaczyć aktualny wzór).

Gminny system odbioru odpadów został tak zorganizowany aby każdy mógł lepiej zadbać o środowisko. W domach jednorodzinnych odpady takie jak papier i tektura, szkło bezbarwne, szkło kolorowe, tworzywa sztuczne i metal, zbierane są do specjalnych worków, a w zabudowie wielorodzinnej do pojemników zbiorczych do segregacji odpadów. Bioodpady zbierane są w pojemnikach lub workach (dot. odpadów pochodzących z ogrodów w zabudowie jednorodzinnej). Przeterminowane leki można bezpiecznie wyrzucić do specjalnych pojemników, zlokalizowanych w aptekach. Śmieci o większych gabarytach (meble, wersalki, fotele), sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz opony zbierane są dwa razy w roku w formie objazdu posesji. Poza zbiórkami objazdowymi, selektywnie zebrane odpady takie jak: papier, szkło, plastik, opakowania z metali i wielomateriałowe, odpady niebezpieczne, chemikalia, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady ulegające biodegradacji, odpady budowlane i remontowe i opony, można oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego przy ul. Piastowskiej 18 w Chełmku, od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17 i w soboty w godzinach 11-13, z wyłączeniem świąt. Szczegółowe informacje o PSZOK znajduje się w zakładce INFORMACJA O PUNKTACH SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH.


Przydatne telefony i adresy:


Firma realizująca odbiór odpadów:
MZGK w Chełmku Sp. z o.o., ul. Piastowska 18, 32-660 Chełmek, telefon: 33 846 12 61, telefon PSZOK: 519 106 627.

Urząd Miejski w Chełmku, ul. Krakowska 11, 32-660 Chełmek
- telefon ogólny: 33 844 90 00
- sprawy związane z wywozem odpadów: 33 844 90 37
- sprawy związane z opłatami i deklaracjami: 33 844 90 56, 33 844 90 57
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT

 
Uwaga! Deklarację najlepiej pobrać i wypeniać lokalnie. Możliwy jest jej zapis po wypełnieniu. Prosimy ją wypełnić i przesłać elektronicznie do urzędu, uprzednio podpisując podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym na ePUAP. Można również wydrukować, podpisać i dostarczyć do urzędu
Przy wypełnianiu deklaracji należy pamiętać, aby informacje dotyczące ilości osób zamieszkujących na terenie nieruchomości były rzetelne, aktualne i zgodne z prawdą, ponieważ dane te podlegać będą kontroli.

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW

mini poradnik chelmek
Segregacja śmieci się opłaca, nie chodzi tylko o zysk dla środowiska, ale też o faktyczne oszczędności dla naszego portfela. Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i oddawanymi w sposób selektywny, zgodnie z nową ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, są niższe. Jednak żeby zaoszczędzić śmieci muszą być odpowiednio posegregowane. Podpowiadamy jak to zrobić.
Każdy mieszkaniec powinien ze strumienia odpadów komunalnych wydzielić takie odpady jak:
 • bioodpady - w szczególności odpady kuchenne i spożywcze,
 • odpady zielone ulegające biodegradacji pochodzące z ogrodów,
 • papier i tekturę (w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.),
 • szkło kolorowe i szkło bezbarwne,
 • tworza sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • przeterminowane lub zbędne leki,
 • chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.),
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • komunalne odpady budowlano-remontowe, takie jak: gruz ceglany, odpady materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowe materiały ceramiczne i elementy wyposażenia, usunięte tynki, tapety, okleiny itp.,
 • zużyte opony wyłącznie z pojazdów osobowych,
Pozostałe odpady wytwarzane na terenie nieruchomości stanowić będą niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, które należy gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach (ostudzony popiół też będzie traktowany jako odpad niesegregowany).
Odpady zbierane selektywnie można dostarczyć do PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) zlokalizowanego przy ul. Piastowska 18 w Chełmku (szczegółowe informacje dot. PSZOK-a znajdują się w zakładce INFORMACJA O PUNKTACH SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH.)
Ponadto odpady selektywni zbierane można zagospodarować w następujący sposób:
L.p. Rodzaj odpadu zbieranego selektywnie Gdzie wyrzucić
Budynki wielorodzinne Budynki jednorodzinne
1 Makulatura – papier i tektura – w tym opakowania, gazety, czasopisma Pojemnik typu „dzwon” w kolorze niebieskim, oznaczony napisem „PAPIER”, umieszczone w wyznaczonych miejscach na terenie osiedli Worki z foli HDPE, w kolorze niebieskim, oznaczone napisem „PAPIER”, o pojemności 120l, dostarczane do gospodarstw domowych
2 Szkło bezbarwne Pojemnik typu „dzwon” w kolorze białym, oznaczony napisem „SZKŁO BEZBARWNE”, umieszczone w wyznaczonych miejscach na terenie osiedli Worki z foli LDPE, w kolorze białym, oznaczone napisem „SZKŁO BEZBARWNE”, o pojemności 80l, dostarczane do gospodarstw domowych
3 Szkło kolorowe Pojemnik typu „dzwon” w kolorze zielonym, oznaczony napisem „SZKŁO KOLOROWE”, umieszczone w wyznaczonych miejscach na terenie osiedli Worki z foli LDPE, w kolorze zielonym, oznaczone napisem „SZKŁO KOLOROWE”, o pojemności 80l, dostarczane do gospodarstw domowych
4 Tworzywa sztuczne, metal i odpady wielomateriałowe – tzw. tetrapaki (kartony po sokach, mleku) Pojemnik typu „dzwon” w kolorze żółtym, oznaczony napisem „METALE, TWORZYWA SZTUCZNE”, umieszczone w wyznaczonych miejscach na terenie osiedli Worki z foli HDPE, w kolorze żółtym, oznaczone napisem „METALE, TWORZYWA SZTUCZNE”, o pojemności 120l, dostarczane do gospodarstw domowych
5 Zużyte baterie i akumulatory Specjalne pojemniki zlokalizowane w Urzędzie Miejskim, szkołach i przychodni
6 Przeterminowane leki Specjalne pojemniki (konfiskatory) zlokalizowane we wszystkich aptekach na terenie gminy,
7 Odpady wielkogabarytowe Dwa razy do roku podczas zbiórki odpady można zostawić w wyznaczonych punktach na terenie zabudowy wielorodzinnej lub przed posesję w przypadku zabudowy jednorodzinnej.
8 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Dwa razy do roku podczas zbiórki odpady można zostawić w punktach gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych na terenie zabudowy wielorodzinnej lub przed posesję w przypadku zabudowy jednorodzinnej. Ponadto zużyty sprzęt można pozostawić w punkcie zakupu w przypadku gdy kupujemy nowy sprzęt, a także w zakładach przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, które funkcjonują na terenie strefy przemysłowej w naszej Gminie.
9 Odpady budowlano-remontowe Odpady odbierane są na zgłoszenie w ilości do 200 kg na mieszkańca rocznie – odbiór należy uzgodnić z firmą odbierającą odpady
10 Opony pochodzące z samochodów osobowych Dwa razy do roku podczas zbiórki odpady można zostawić w punktach gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych na terenie zabudowy wielorodzinnej lub przed posesję w przypadku zabudowy jednorodzinnej.
11 Bioodpady - odpady zielone pochodzące z ogrodów Odpady można gromadzić w kompostownikach przydomowych. Odpady z ogrodów, można przekazać przedsiębiorcy odbierającemu inne odpady komunalne zgromadzone w workach (worki koloru brązowego z napisem BIO) lub odpowiednich pojemnikach koloru brązowego z napisem BIO
12 Bioodpady - w szczególności odpady kuchenne i spożywcze Zabudowa wielorodzinna - odpady te można oddać do pojemników koloru brązowego z napisem BIO, które ustawione są w miejscach gromadzenia odpadów komunalnych na terenie Osiedla Nowe Miasto.
Zabudowa jednorodzinna - odpady można zagospodarować poprzez:
- kompostowanie w przydomowym kompostowniku;
- przekazanie firmie odbierającej odpady tj. MZGK w Chełmku Sp. z o.o. ul. Piastowska 18, 32-660 Chełmek,

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI - szczegółowe informacje

ODPADY ZIELONE POCHODZĄCE Z OGRODÓW: liście, trawa, drobne gałązki, resztki roślin ogrodowych
Jak zagospodarować:
- kompostowanie w przydomowym kompostowniku;
- przekazanie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Piastowskiej 18 w Chełmku;
- przekazanie firmie odbierającej odpady.

Odpady należy gromadzić w workach koloru brązowego z napisem BIO – worki należy zakupić we własnym zakresie, odpady odbierane są:

 • raz w miesiącu, w okresie od listopada do marca,
 • co dwa tygodnie – od kwietnia do października.

POZOSTAŁE BIOODPADY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM RESZTEK SPOŻYWCZYCH I KUCHENNYCH:

1. ZABUDOWA WIELORODZINNA:

Bioodpady ze szczególnym uwzględnieniem resztek spożywczych i kuchennych należy zbierać selektywnie.
Odpady te można oddać do pojemników koloru brązowego z napisem BIO, które ustawione są w miejscach gromadzenia odpadów komunalnych na terenie Osiedla Nowe Miasto.

2. ZABUDOWA JEDNORODZINNA:

Jak zagospodarować:
- kompostowanie w przydomowym kompostowniku;
- przekazanie firmie odbierającej odpady tj. MZGK w Chełmku Sp. z o.o. ul. Piastowska 18, 32-660 Chełmek,
w przypadku, gdy właściciel nieruchomości zdecyduje o przekazywaniu bioodpadów do MZGK w Chełmku, konieczne będzie:
- zakupienie pojemnika do gromadzenia odpadów BIO (pojemnik plastikowy o pojemności 120l, dostosowany do zbierania bioodpadów (z wentylacją), posiadający system jezdny i zamykaną klapę, koloru brązowego, oznaczony napisem BIO),
- wystawianie pojemnika przed posesję w wyznaczone dni odbioru. Odpady odbierane będą w porze letniej (od kwietnia do października) co dwa tygodnie, w porze zimowej (od listopada do marca) – raz w miesiącu.W kwestii prawidłowej segregacji pomocny będzie zamieszczony poniżej mini poradnik segregacji śmieci:
Zasady segregowania śmieci
PAPIER – niebieski worek lub pojemnik
WRZUCAMY NIE WRZUCAMY
gazety, magazyny, czasopisma, tekturę i kartony, zeszyty i książki w miękkiej oprawie, worki i torby papierowe, papier biurowy i szkolny kartonów pokrytych folią tzw. „Tetra Pack” po sokach, mleku, papieru połączonego z folią np. kopert z okienkiem, tłustego lub mokrego papieru, artykułów higienicznych, worków po cemencie, papierów technicznych i przebitkowych (faktury, paragony)
SZKŁO
bezbarwne - biały worek lub pojemnik
kolorowe – zielony worek lub pojemnik
WRZUCAMY NIE WRZUCAMY
butelki, słoiki, pojemniki po kosmetykach porcelany i ceramiki, naczyń żaroodpornych, szklanek, kieliszków, kufli, itp. szkła płaskiego (szyby okienne i samochodowe, lustra, szkło zbrojeniowe), żarówek, szkła okularowego, ekranów i kineskopów, zakrętek, kapsli, przykrywek, opakowań po lekach (słoiczków, butelek, strzykawek, ampułek)
TWORZYWA SZTUCZNE, METAL, OPAKOWANIA TYPU „Tetra Pack”
żółty worek lub pojemnik
WRZUCAMY NIE WRZUCAMY
plastikowe butelki i pojemniki oznaczone symbolami PET, HDPE, LDPE, PE, PP, plastikowe zakrętki, nakrętki i przykrywki, plastikowe opakowania po kosmetykach i środkach czystości, plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurcie), plastikowe reklamówki (woreczki, siatki itp.), puszki po napojach i konserwach, drobny złom żelazny, metalowe kapsle, kartonowe opakowania po sokach i mleku tzw. „Tetra Pack” butelek po olejach spożywczych, silnikowych, smarach i płynach chłodniczych, zabawek, sprzętu AGD, opakowań po lekarstwach, opakowań po środkach chwastobójczych, puszek po farbach, opakowań po aerozolach (np. po lakierze do włosów, dezodorancie)
Kontynuacja segregacji jest ważna nie tylko ze względu na dbałość o nasze środowisko, ale również ze względu na zapisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która nakłada na gminy szereg obowiązków w tym zakresie. Poniżej przedstawiamy bardziej szczegółowe informacje.
Zgodnie z w/w ustawą gminy muszą osiągnąć w poszczególnych latach odpowiednie poziomy:
 • recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.
 • ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania.
 • recyklingu, przygotowaniu do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Wskazane w ustawie obowiązkowe poziomy są z roku na rok wyższe i ich osiągnięcie wymagać będzie zbierania coraz większej ilości odpadów w sposób selektywny, na co największy wpływ mają mieszkańcy Gminy.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU

 1. Uchwała nr XI/101/2019 z dnia 20.11.2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chełmek.
 2.  Uchwała nr XLI/402/2023 z dnia 26.01.2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chełmek.
 3. Uchwała Nr L/497/2023 z dnia 21 grudnia 2023r. Zmieniająca Uchwałę NR XI/101/19 z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chełmek.
 4.  Uchwała nr XI/102/2019 z dnia 20.11.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
 5. Uchwała nr XIII/131/2020 z dnia 18.02.2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/102/19 z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
 6. Uchwała Nr XLIX/480/2023 z dnia 28 listopada 2023r. W sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej opłaty
 7. Uchwała Nr L/498/2023 z dnia 21 grudnia 2023r. Zmieniająca Uchwałę NR XI/102/19 z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
 8. Uchwała nr X/95/2019 z dnia 17.10.2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XI/104/19 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 19 listopada 2019r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości.
 10. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XI/105/19 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 19 listopada 2019r w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY CHEŁMEK

PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE

Stosownie do art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (tekst jednolity Dz. U. z 2023, r., poz. 1469 z późn. zm):

Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z terenu Gminy Chełmek, jest Firma:

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Chełmku Sp. z o.o. z siedziba ul. Piastowska 18, 32-660 Chełmek.

Podmioty posiadające wpis do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych uprawnione do odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Chełmek:

- Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych

MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Chełmek zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Stosownie do art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2023, r., poz. 1469 z późn. zm):

Miejscem zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Chełmek jest

Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. , ul. Nadwiślańska 36, 32 – 600 Oświęcim.

INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH POZIOMACH

Osiągnięty przez gminę Chełmek oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w roku 2022  wymaganym poziomie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, poziomie składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, zwanym dalej "poziomem składowania", oraz poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 1. Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych: 28,42%

 

 1. Poziom składowania odpadów komunalnych: 30,51 %

 

 1. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 3,21 %

INFORMACJA O PUNKTACH SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Stosownie do art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016, r., poz. 250 z późn. zm):
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Gminy Chełmek zlokalizowany jest w Chełmku przy ul. Piastowskiej 18
(teren bazy MZGK w Chełmku Sp. z o.o. - wjazd od strony ul. Staicha)
PSZOK jest czynny
od poniedziałku do piątku od 9:00 do 17:00
w każdą sobotę od 11:00 do 13:00
z wyłączeniem świąt
Prowadzącym PSZOK jest Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Chełmku Sp. z o.o. z siedzibą ul. Piastowska 18, 32-660 Chełmek
RODZAJE PRZYJMOWANYCH ODPADÓW:
 • papier i tektura, szkło, plastik, opakowania z metali, opakowania wielomateriałowe,
 • opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone,
 • zużyte opony,
 • odpady z remontów, odpady betonu i gruzu, odpady z materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, odpadowa papa,
 • odzież i tekstylia,
 • chemikalia (kwasy, alkalia, rozpuszczalniki, odczynniki fotograficzne, środki ochrony roślin),
 • lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
 • detergenty,
 • oleje i tłuszcze (jadalne i inne),
 • leki,
 • baterie i akumulatory,
 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz urządzenia zawierające freony,
 • drewno zawierające substancje niebezpieczne,
 • odpady ulegające biodegradacji,
 • odpady wielkogabarytowe,
 • styropian
Dostarczając odpady do PSZOK-a trzeba przestrzegać kilku zasad:
 • odpady należy dostarczyć własnym transportem,
 • odpady przyjmuje upoważniony pracownik PSZOK-a, który w celu potwierdzenia zamieszkiwania na terenie Gminy Chełmek może zażądać okazania dowodu osobistego lub złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami,
 • przyjmowane będą tylko odpady posegregowane i dostarczone w sposób umożliwiający ich selektywne odebranie, zważenie i samodzielne rozładowanie,
 • odpady przyjmowane są bez ograniczeń ilościowych, ale muszą to być odpady wytworzone samodzielnie na terenie miejsca zamieszkania. W przypadku gdy ilość odpadów lub ich rodzaj może budzić wątpliwości co do ich pochodzenia pracownicy PSZOK-a mogą poprosić o wyjaśnienia sposobu wytworzenia przywiezionych odpadów.
Do PSZOK nie będą przyjmowane:
 • odpady pochodzące z działalności gospodarczej lub rolniczej,
 • odpady zanieczyszczone materiałami lub substancjami niebezpiecznymi w tym odpady zawierające azbest,
 • części samochodowe np. reflektory, elementy karoserii itp. opony samochodowe nie pochodzące z samochodów osobowych,
 • odpady w opakowaniach uszkodzonych i cieknących,
 • szkło budowlane, szkło zbrojone, szkło żaroodporne, lustra, szyby samochodowe, lub inne odpady zawierające te elementy (np. odpady wielkogabarytowe),
 • gałęzie w innej postaci niż zrębki lub niewielkie kawałki.
UWAGA: odpady wytworzone podczas realizacji usług np. przez firmy remontowe lub budowlane są odpadami pochodzącymi z działalności gospodarczej. Firma realizująca usługę ma obowiązek zagospodarowania wytworzonych przez siebie odpadów, o ile umowa z właścicielem nie stanowi inaczej. W takim wypadku odpady nie będą przyjmowane do PSZOK i należy zagospodarować je we własnym zakresie i na własny koszt.
Prawidłowe pozbywanie się odpadów, zwłaszcza tych niebezpiecznych, pozwala znacznie ograniczyć ich szkodliwy wpływ na ludzi i środowisko. W związku z tym zapraszamy i zachęcamy Państwa do korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Regulamin PSZOK

INFORMACJA O ZBIERAJĄCYCH ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący od mieszkańców Gminy Chełmek zbierany jest przez:

- Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany w Chełmku przy ul. Piastowskiej 18 (teren bazy MZGK w Chełmku Sp. z o.o. - wjazd od strony ul. Staicha)

PSZOK jest czynny

od poniedziałku do piątku od 9:00 do 17:00

w każdą sobotę od 11:00 do 13:00

z wyłączeniem świąt

Prowadzącym PSZOK jest Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Chełmku Sp. z o.o. z siedzibą ul. Piastowska 18, 32-660 Chełmek.

Transport odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie oraz na własny koszt.

- dwa razy w roku w kwietniu i październiku w punktach gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych na terenie zabudowy wielorodzinnej lub przed posesję w przypadku zabudowy jednorodzinnej. Szczegółowe terminy zbiórki wskazane są w Harmonogramie wywozu odpadów. Zbiórkę prowadzi MZGK w Chełmku Sp. z o.o., ul. Piastowska 18, 32-660 Chełmek.

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW

 Krajowy program zapobiegania powstawaniu odpadów
Portale przedstawiające produkty i działania promujące mniej konsumpcyjny styl życia:
http://ekoszyk.mos.gov.pl/
http://naszesmieci.mos.gov.pl/

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 21 Lipiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Andrzej, Wiktor, Daniel