Wybory 2015

Szanowni Mieszkańcy, w 2015 roku czekają nas jeszcze wybory Parlamentarne (25.10.2015) oraz refrendum (06.09.2015 r.).

Do dnia 30 czerwca br. przyjmowane są także zgłoszenia kandydatów na ławników nowej kadencji 2016 - 2019.

W dniu 31 maja 2015 r. odbyło się głosowanie w wyborach do Walnych Zgromadzeń Izb Rolniczych.

W dniach 10 maja (I tura) i 24 maja (II tura) odbyły się wybory Prezydenta RP.

Mieszkańcy sołectw Bobrek i Gorzów wybrali Sołtysów i Rady Sołeckie - 19 kwietnia 2015 roku.

Mieszkańcy Chełmka wybrali w dniach 15 i 16 kwietnia Przewodniczących oraz Członków Zarządów Osiedli (Nowe Miasto i Stare Miasto)

 

Poniżej będą umieszczane istotne informacje dotyczące wyborów:

  UCHWAŁA NR XXIII/179/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 24 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Chełmek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Wybory Parlamentarne - w trakcie

Wybory ławników - w trakcie

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORÓW ŁAWNIKÓW W ROKU 2015

Urząd Miejski w Chełmku informuje, że końcem bieżącego roku upływa kadencja ławników wybranych w 2011 r.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące przeprowadzenia wyborów na nową kadencję 2016 – 2019.

1. Warunki, które winien spełniać kandydat:

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni oraz aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

2. Wyborów ławników do sądów okręgowych i rejonowych dokonują rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów, w głosowaniu tajnym.

3. Zgłaszanie kandydatów:

a). Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

b). Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się:

1. informację z Krajowego Rejestru Karnego,dotyczącą zgłaszanej osoby,

2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ściągane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona, ani zawieszona.

4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza POZ w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5. 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w pkt 1—4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Rady gmin zasięgają od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, 30 czerwca 2015 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, o których mowa w art. 162 § 2 — 5 ustawy , pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w drodze uchwały.

Wybory ławników odbywają się najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników.

c). Wszelkich informacji w Urzędzie Miejskim w Chełmku udziela Sekretarz Miejski Janina Świerz - pok. 112, tel. 0 33/ 844 90 20 lub pok. 121 tel. 0/33/844 90 26.

Druk karty zgłoszenia kandydata na ławnika jest dostępny w biurze Rady Miejskiej

w Urzędzie Miejskim w Chełmku pok. 121 lub na stronie internetowej www.chelmek.pl oraz www.ms.gov.pl

Termin składnia zgłoszeń kandydatów mija 30 czerwca 2015 r.


 Dokumenty do pobrania:
  Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika

  Karta zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego

  Oświadczenia kandydata na ławnika

Referendum - zakończone

Wizualizacja wyników referendum
Wykaz osób powołanych na członków Obwodowych Komisji ds. Referendum (z podziałem na funkcje)
Zarządzenie Nr 120/26/2015 Burmistrza Chełmka z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji do Spraw Referendum na terenie Gminy Chełmek - aktualizacja
 Zarządzenie Nr 120/22/2015 Burmistrza Chełmka z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji do Spraw Referendum na terenie Gminy Chełmek.
 załącznik do zarządzenia - składy osobowe
 INFORMACJA Burmistrza Chełmka z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie warunków oraz sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
 Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące udziału w pracach obwodowych komisji do spraw referendum w kraju
 Wzór zgłoszenie kandydatów na członków komisji obwodowej
 Wyjaśnienie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum
  Informacja dotycząca zawiadamiania Państwowej Komisji Wyborczej przez partie polityczne o zamiarze skorzystania z uprawnienia do udziału w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych, w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
  załącznik do zawiadomienia
  Informacja dotycząca zawiadamiania Państwowej Komisji Wyborczej przez partie polityczne o zamiarze skorzystania z uprawnienia do udziału w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych, w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
  załącznik nr 1 do zawiadomienia
  załącznik nr 2 do zawiadomienia
  Informacja dotycząca zawiadamiania Państwowej Komisji Wyborczej przez fundacje o zamiarze skorzystania z uprawnienia do udziału w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych, w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
  załącznik nr 1 do zawiadomienia
  załącznik nr 2 do zawiadomienia
  Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
  Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
  Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
  Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym
  Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym
  Zarządzenie Nr 0050.106.2015 Burmistrza Chełmka z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie podania wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015r

Wybory Prezydenta RP - zakończone

Wybory Przewodniczących oraz Członków Zarządów Osiedli (Nowe Miasto i Stare Miasto) - zakończone

Wybory Przewodniczącego oraz Członków Zarządu Osiedla Stare Miasto w Chełmku odbędą się w Domu Pamięci Tomasza Baty przy ul. Staicha 3 w Chełmku (15 kwietnia 2015 r. godz. 1600) - mieszkańcy wybiorą 7 członków zarządu

Obwieszczenie Burmistrza Chełmka o ogólnym zebraniu mieszkańców dzielnicy "Stare Miasto", które odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2015 r. o godzinie 1600 w budynku Domu Pamięci Tomasza Baty przy ul. Staicha 3 w Chełmku

Wybory Przewodniczącego oraz Członków Zarządu Osiedla Nowe Miasto w Chełmku odbędą się w Samorządowym Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Chełmku przy ul. Marszałka Piłsudskiego 1 (16 kwietnia 2015 r. godz. 1600) - mieszkańcy wybiorą 8 członków zarządu

Obwieszczenie Burmistrza Chełmka o ogólnym zebraniu mieszkańców dzielnicy "Nowe Miasto", które odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2015 r. o godzinie 1600 w budynku Samorządowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ul. Marszałka Piłsudskiego 1 w Chełmku

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich - zakończone

Zarządzenie Burmistrza Chełmka w sprawie wyboru Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej w Bobrku

Zarządzenie Burmistrza Chełmka w sprawie wyboru Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej w Gorzowie

Wzór zgłoszenia kandydata na Sołtysa

Wzór zgłoszenia kandydata do Rady Sołeckiej

Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie na Sołtysa

Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady Sołeckiej

Wzór listy osób popierających kandydata na Sołtysa

Wzór listy osób popierających kandydata do Rady Sołeckiej

Zarządzenie Burmistrza Chełmka w sprawie powołania Sołeckiej Komisji Wyborczej w Bobrku - aktualizacja.

Zarządzenie Burmistrza Chełmka w sprawie powołania Sołeckiej Komisji Wyborczej w Gorzowie. 

Obwieszczenie Sołeckiej Komisji Wyborczej w Gorzowie z dnia 30 marca 2015 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na sołtysa Gorzowa w wyborach zarządzonych na dzień 19 kwietnia 2015 r.

Obwieszczenie Sołeckiej Komisji Wyborczej w Gorzowie z dnia 30 marca 2015 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na członków rady sołeckiej w wyborach zarządzonych na dzień 19 kwietnia 2015 r.

Obwieszczenie Sołeckiej Komisji Wyborczej w Bobrku z dnia 30 marca 2015 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na sołtysa Bobrka w wyborach zarządzonych na dzień 19 kwietnia 2015 r.

Obwieszczenie Sołeckiej Komisji Wyborczej w Bobrku z dnia 30 marca 2015 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na członków rady sołeckiej w wyborach zarządzonych na dzień 19 kwietnia 2015 r.

Protokół z wyboru Sołtysa Bobrka w dniu 19 kwietnia 2015 r.

Protokół z wyboru Sołtysa Gorzowa w dniu 19 kwietnia 2015 r.

Protokół z wyboru członków Rady Sołeckiej Bobrka w dniu 19 kwietnia 2015 r.

Protokół z wyboru członków Rady Sołeckiej Gorzowa w dniu 19 kwietnia 2015 r.

Wybory do Walnych Zgromadzeń Izb Rolniczych - zakończone

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 15 Czerwiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Jolanta, Wiola, Wit