Odpady komunalne

Szanowni Państwo

Dnia 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa zmieniająca ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą od dnia 1 lipca 2013 roku podmiotem odpowiedzialnym za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest gmina. Szczegółowy sposób organizacji i działania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek regulują uchwały Rady Miejskiej w Chełmku. Teksty wszystkich obecnie obowiązujących uchwał w przedmiotowym zakresie zostały zamieszczone w zakładce – Uchwały regulujące gospodarkę odpadami komunalnymi w Gminie Chełmek.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek:

 • Gmina Chełmek przejęła obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi pochodzącymi z terenu nieruchomości zamieszkałych. W celu zapewnienia odpowiedniego odbioru i zagospodarowania odpadów zorganizowano przetarg i wyłoniono Wykonawcę odpowiedzialnego za realizacje tego zadania. W okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015r. zadanie to realizuje Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Chełmku Sp. z o.o., z siedzibą ul. Piastowska 18, 32-660 Chełmek.
 • Na podstawie Uchwały Nr XXVII/225/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 lutego 2013 roku, nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne, zostały wyłączone z gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych. Oznacza to, że po 01 lipca 2013 roku, właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, a więc między innymi przedsiębiorców, kierujących instytucjami kultury, oświaty, zdrowia i zarządzających ogródkami działkowymi, obowiązywał będzie dotychczasowy system odbioru odpadów komunalnych. Przypominamy, że wszyscy właściciele nieruchomości niezamieszkałych obowiązani są do posiadania indywidualnej umowy na wywóz odpadów komunalnych, podpisanej z firmą, która uzyskała odpowiedni wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych (wykaz takich firm znajduje się w Rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych).
 • Opłata za wywóz odpadów komunalnych uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stanowi iloczyn liczby osób i stawek przedstawionych poniżej.
 • Ustalone stawki opłat za wywóz odpadów komunalnych wynoszą:
  - 13,00 zł od osoby za miesiąc w przypadku gdy odpady nie są segregowane,
  - 9,50 zł od osoby za miesiąc w przypadku gdy odpadysegregowane.
 • Każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami. Deklarację taką należy złożyć w terminie do 14 dni od dnia zamieszkania na terenie nieruchomości. Również w przypadku zaistnienia zmiany (np. zwiększenie lub zmniejszenie liczby osób) właściciel nieruchomości ma obowiązek złożenia korekty deklaracji w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany. Wzór deklaracji ustala Uchwała Rady Miejskiej w Chełmku (kliknij aby zobaczyć aktualny wzór).
 • Opłaty należy wnosić na indywidualnie przydzielony każdemu właścicielowi nieruchomości numer rachunku, bez wezwania, w terminach:

UWAGA ! - Zmiany terminów płatności od stycznia 2014 roku

 • za styczeń do 15 lutego danego roku
 • za luty do 15 marca danego roku
 • za marzec do 15 kwietnia danego roku
 • za kwiecień do 15 maja danego roku
 • za maj do 15 czerwca danego roku
 • za czerwiec do 15 lipca danego roku
 • za lipiec do 15 sierpnia danego roku
 • za sierpień do 15 września danego roku
 • za wrzesień do 15 października danego roku
 • za październik do 15 listopada danego roku
 • za listopad do 15 grudnia danego roku
 • za grudzień do 15 stycznia roku następnego

 • Gminny system odbioru odpadów został tak zorganizowany aby każdy mógł lepiej zadbać o środowisko. W domach jednorodzinnych odpady takie jak papier i tektura, szkło bezbarwne, szkło kolorowe, tworzywa sztuczne i metal zbierane są do specjalnych worków, a w zabudowie wielorodzinnej do pojemników zbiorczych do segregacji odpadów. Przeterminowane leki można bezpiecznie wyrzucić do specjalnych pojemników, zlokalizowanych w aptekach. Śmieci o większych gabarytach (meble, wersalki, fotele), sprzęt elektryczny i elektroniczny, odzież i tekstylia, a także odpady niebezpieczne zbierane są dwa razy w roku w formie objazdu posesji lub mobilnych punktów zbiórki odpadów. Selektywnie zbierane są również min. odpady z remontów, odpady biodegradowalne (np. trawa i liście), zużyte opony, baterie.

 Rewolucja śmieciowa - informator dla Mieszkańca (11 MB)

 Wzór deklaracji

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - interaktywna - obowiązuje od 01 stycznia 2016 r.

Uwaga! Deklarację najlepiej pobrać i wypeniać lokalnie. Możliwy jest jej zapis po wypełnieniu. Prosimy ją wypełnić i przesłać elektronicznie do urzędu, uprzednio podpisując podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym na ePUAP. Można również wydrukować, podpisać i dostarczyć do urzędu

Przy wypełnianiu deklaracji należy pamiętać, aby informacje dotyczące ilości osób zamieszkujących na terenie nieruchomości były rzetelne, aktualne i zgodne z prawdą, ponieważ dane te podlegać będą kontroli.


W jaki sposób segregować śmieci?

Od 1 lipca 2013 roku sposób segregowania odpadów komunalnych uległ pewnym zmianom. Zgodnie z nowymi przepisami segregacja śmieci się opłaca, nie chodzi tylko o zysk dla środowiska, ale też o faktyczne oszczędności dla naszego portfela. Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i oddawanymi w sposób selektywny, zgodnie z nową ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, są niższe. W naszej Gminie stawka opłat za oddanie niesegregowanych odpadów wynosi 13,00 zł za osobę, za miesiąc, jeżeli śmieci posegregujemy opłata będzie niższa o niemal 30%, za śmieci segregowane zapłacimy 9,50 zł za osobę, za miesiąc.
Jednak żeby zaoszczędzić śmieci muszą być odpowiednio posegregowane. Podpowiadamy jak to zrobić.

Każdy mieszkaniec powinien ze strumienia odpadów komunalnych wydzielić takie odpady jak:

 • odpady zielone z ogrodów i parków,
 • papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.),
 • szkło,
 • tworzywa sztuczne i metale,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • przeterminowane leki,
 • chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.),
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlano-remontowe, takie jak: gruz ceglany, odpady materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, usunięte tynki, tapety, okleiny itp.,
 • zużyte opony wyłącznie z pojazdów osobowych.

Pozostałe odpady wytwarzane na terenie nieruchomości stanowić będą niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, które należy gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach (ostudzony popiół też będzie traktowany jako odpad niesegregowany).

Kliknij aby zobaczyć plakat informujący o segregowaniu odpadów.

Gdzie wyrzucić wysegregowane odpady podpowie niżej zamieszczona tabelka:

L.p.
Rodzaj odpadu zbieranego selektywnie
Gdzie wyrzucić
Budynki wielorodzinne
Budynki jednorodzinne
1
Makulatura – papier i tektura – w tym opakowania, gazety, czasopisma
Pojemnik typu „dzwon” w kolorze niebieskim, oznaczony napisem „PAPIER”, umieszczone w wyznaczonych miejscach na terenie osiedli
Worki z foli HDPE, w kolorze niebieskim, oznaczone napisem „PAPIER”, o pojemności 120l, dostarczane do gospodarstw domowych
2
Szkło bezbarwne
Pojemnik typu „dzwon” w kolorze białym, oznaczony napisem „SZKŁO BEZBARWNE”, umieszczone w wyznaczonych miejscach na terenie osiedli
Worki z foli LDPE, w kolorze białym, oznaczone napisem „SZKŁO BEZBARWNE”, o pojemności 80l, dostarczane do gospodarstw domowych
3
Szkło kolorowe
Pojemnik typu „dzwon” w kolorze zielonym, oznaczony napisem „SZKŁO KOLOROWE”, umieszczone w wyznaczonych miejscach na terenie osiedli
Worki z foli LDPE, w kolorze zielonym, oznaczone napisem „SZKŁO KOLOROWE”, o pojemności 80l, dostarczane do gospodarstw domowych
4
Tworzywa sztuczne, metal i odpady wielomateriałowe – tzw. tetrapaki (kartony po sokach, mleku)
Pojemnik typu „dzwon” w kolorze żółtym, oznaczony napisem „METALE, TWORZYWA SZTUCZNE”, umieszczone w wyznaczonych miejscach na terenie osiedli
Worki z foli HDPE, w kolorze żółtym, oznaczone napisem „METALE, TWORZYWA SZTUCZNE”, o pojemności 120l, dostarczane do gospodarstw domowych
5
Zużyte baterie i akumulatory
Specjalne pojemniki zlokalizowane w Urzędzie Miejskim, szkołach i przychodni, a także dwa razy w roku w mobilnym punkcie odbioru odpadów
6
Przeterminowane leki
Specjalne pojemniki (konfiskatory) zlokalizowane we wszystkich aptekach na terenie gminy, a także dwa razy w roku w mobilnym punkcie odbioru odpadów
7
Odpady wielkogabarytowe
W sposób ciągły przy kontenerach na zmieszane odpady komunalne
Dwa razy do roku podczas zbiórki odpady należy wystawić przed nieruchomość
8
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Dwa razy do roku podczas zbiórki odpady należy wystawić w wyznaczonych punktach poszczególnych osiedli
Dwa razy do roku podczas zbiórki odpady należy wystawić przed nieruchomość
9
Odpady budowlano-remontowe
W ilości do 200 kg na mieszkańca rocznie. Termin i sposób przekazania należy ustalić z firmą wywożącą odpady.
10
Opony
Dwa razy do roku podczas zbiórki odpady należy wystawić przed nieruchomość
11
Odpady zielone
Odpady można gromadzić w kompostownikach przydomowych. Odpady z ogrodów w ilości do 1 m3 na nieruchomość rocznie, będzie można przekazać przedsiębiorcy odbierającemu inne odpady komunalne, po wcześniejszym zgłoszeniu takiego odbioru (uwaga: odpady odbierane będą od kwietnia do października każdego roku)

Harmonogramy wywozu odpadów

Zbiórka odpadów ulegających biodegradacji

W kwietniu rozpoczyna się zbiórka odpadów ulegających biodegradacji pochodzących z ogrodów w zakresie liści, traw i gałęzi w formie zrębkowej. Odpady te w ilości do 1 m3 (8 worków o pojemności 120 litrów) na nieruchomość rocznie, odbierane będą z terenu nieruchomości 1 raz w miesiącu, po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania, zgodnie z zamieszczonym niżej harmonogramem:

Miejscowość Termin wywozu (miesiąc)
IV V VI VII VIII IX X
Chełmek
25 30 27 25 29 26 24
Bobrek
18 23 20 18 22 19 17
Gorzów

Worki służące do zbiórki odpadów ulegających biodegradacji można odebrać w siedzibie MZGK w Chełmku Sp. z o.o., ul. Piastowska 18, 32-660 Chełmek. Zgłoszenia zapotrzebowania odbioru odpadów należy dokonać osobiście w siedzibie MZGK w Chełmku lub telefonicznie pod numerem 33 844 12 61.

Jednocześnie mając na uwadze, że wskazana wyżej ilość odpadów, przypadająca na jedno gospodarstwo domowe może być niewystarczająca, uruchomiono dodatkowo „Punkt odbioru odpadów ulegających biodegradacji”. Punkt ten zlokalizowany będzie na terenie MZGK w Chełmku Sp. z o.o. , ul. Piastowska 18, 32-660 Chełmek, (wejście od strony Placu Kilińskiego), czynny dwa razy w miesiącu w okresie od kwietnia do listopada, w godzinach od 8:00 do 17:00, w następujących dniach:

Termin otwarcia punktu

Miesiąc

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

Dzień

8, 14

6, 19

10, 24

01, 15

05, 19

02, 16

01, 21

04, 18


Odpady do „Punkt odbioru odpadów ulegających biodegradacji” należy dostarczyć własnym transportem.

Uchwały regulujące gospodarkę odpadami komunalnymi

w podpunktach podano zmiany do uchwał obowiązujących

  1. UCHWAŁA NR XXXIII/288/2013 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chełmek

1. UCHWAŁA NR XXVII/226/2013 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chełmek. - nieaktualna

1. UCHWAŁA NR XXIV/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chełmek. - nieaktualna

  2. Uchwała nr XXVII/225/2013 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIV/189/2012 Rady Miejskiej w Chełmku w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

  2-a. Uchwała nr XXVII/229/2013 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

2. UCHWAŁA NR XXIV/189/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. - nieaktualna

  3. Uchwała nr XXVII/228/2013 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej opłaty.

  3b. Uchwała nr XXX/257/2013 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/228/2013 w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej opłaty.

3. UCHWAŁA NR XXIV/190/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. - nieaktualna

  4. UCHWAŁA NR XXXIII/281/2013 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

4. UCHWAŁA NR XXIV/191/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieaktualna

  5. UCHWAŁA NR XXXIII/280/2013 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

5. Uchwała nr XXVII/230/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/209/2012 Rady Miejskiej w Chełmku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości - poprawka - nieaktualna

5. UCHWAŁA NR XXV/209/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej - nieaktualna

  6. Uchwała nr XXXIII/285/2013 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

6. UCHWAŁA NR XXVII/227/2013 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieaktualna

6. UCHWAŁA NR XXIV/193/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. - nieaktualna

7. UCHWAŁA NR XXX/256/2013 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU w sprawie zróżnicowania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości zamieszkałych.

8. UCHWAŁA NR XXXIII/287/2013 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Informacja dla przedsiębiorców - odbiór odpadów z terenów nieruchomości niezamieszkałych

Urząd Miejski w Chełmku informuje, że na podstawie Uchwały Nr XXVII/225/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 lutego 2013 roku, nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne, zostały wyłączone z gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych. Oznacza to, że po 01 lipca 2013 roku, właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, a więc między innymi przedsiębiorców, kierujących instytucjami kultury, oświaty, zdrowia i zarządzających ogródkami działkowymi, obowiązywał będzie dotychczasowy system odbioru odpadów komunalnych. Przypominamy, że wszyscy właściciele nieruchomości niezamieszkałych obowiązani są do posiadania indywidualnej umowy na wywóz odpadów komunalnych, podpisanej z firmą, która uzyskała odpowiedni wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Chełmek

Zapobieganie powstawaniu odpadów

 Krajowy program zapobiegania powstawaniu odpadów
Portale przedstawiające produkty i działania promujące mniej konsumpcyjny styl życia:
http://ekoszyk.mos.gov.pl/
http://naszesmieci.mos.gov.pl/

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
42 8110 1023 2006 0300
1283 0009

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i Spółki Gminne

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 27 Czerwiec 2017    |    Imieniny obchodzą: Cyryl, Maryla, Władysław