Burmistrz Chełmka podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia o I przetargu ustnym nieograniczonym (licytacji)

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Chełmek położonej w Chełmku przy ul. Paprotnik,

  1. oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej, katastru nieruchomości oraz powierzchnia nieruchomości i cena wywoławcza: 2831/3 o pow. 1.0022 ha za cenę wywoławczą 1.228.770,00 złotych brutto, objęta Księgą Wieczystą nr KR1E/00068727/0. W cenie wywoławczej mieści się podatek VAT w wysokości 23 %.

Mapka2

  1. Przeznaczenie nieruchomości: Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Ofiar Faszyzmu, przyjętym uchwałą nr XXVIII/231/2005 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 14 kwietnia 2005 roku ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym województwa małopolskiego, przedmiotowa działka posiada następujące przeznaczenie 1MN,U – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z urządzeniami towarzyszącymi, niezbędnymi dla ich funkcjonowania.
  1. Termin i miejsce w/w przetargu: PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 24 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU O GODZ. 11.00 W SIEDZIBIE URZĘDU MIEJSKIEGO W CHEŁMKU, UL. KRAKOWSKA 11, SALA SESYJNA. 
  1. Wysokość wadium: 130.000,00 złotych,
  1. Informacje o miejscu wywieszenia publikacji ogłoszenia o przetargu: ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, a ponadto informacja o ogłoszeniu przetargu zostało podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. wywieszone na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy, a także na stronie internetowej www.chelmek.pl i w BIP.
  1. Dane teleadresowe, pod którym można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu: szczegółowe informacje związane z przetargiem uzyskać można w biurze nr 5 Urzędu Miejskiego w Chełmku lub pod nr tel. 0-33 844-90-10 wew. 30 lub 35 Wydział Architektury Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Chełmek, dnia 9 sierpnia 2022 roku.

Drukuj