Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 tekst jednolity) oraz art. 9ac ust. 1 ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1043 ze zmianami), WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia, że na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Agnieszkę Juraszek-Mroncz, podjęto zawieszone postępowanie administracyjne, postanowieniem Nr 9/P/2021 znak: WI-XI.7840.1.92.2020.MBB z 02 lipca 2021 r., w sprawie wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Rozbudowa infrastruktury kolejowej wraz z rozbudową i przebudowa układu drogowego wraz z zabezpieczeniem infrastruktury technicznej od km 16,337 do km 16,406 od km 21,158 do km 21,229 od km 23,882 do km 23,918 w ciągu linii kolejowej nr 93 w ramach zadania inwestycyjnego "Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano - montażowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia -Zebrzydowice na odcinku Trzebinia - Oświęcim" w ramach projektu POIiŚ 5.1-12, oraz zawiadamia o wydaniu 02 lipca 2021 r. decyzji Nr 7/BK/2021 znak: WI-XI.7840.1.92.2020.MBB o pozwoleniu na budowę zamierzenia budowlanego pn.: Rozbudowa infrastruktury kolejowej wraz z rozbudową i przebudowa układu drogowego wraz z zabezpieczeniem infrastruktury technicznej od km 16,337 do km 16,406 od km 21,158 do km 21,229 od km 23,882 do km 23,918 w ciągu linii kolejowej nr 93 w ramach zadania inwestycyjnego "Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano - montażowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia -Zebrzydowice na odcinku Trzebinia - Oświęcim" w ramach projektu POIiŚ 5.1-12.

Na podstawie art. 108 § 2 i 123 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności postanowieniem Nr 11/R/2021 z dnia 02 lipca 2021 r. znak: WI-XI.7840.1.92.2020.MBB.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Wojewody Małopolskiego. Z dniem doręczenia Wojewodzie Małopolskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, pokój 65, tel. 12 39 21 609 (w godz. pracy urzędu tj. poniedziałek: 900-1700, wtorek – piątek: 730-1530).

Informuje się, że obwieszczenie Wojewody Małopolskiego podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej: Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miejski w Libiążu, Urzędu Miejskiego w Chełmku, Urzędu Gminy Oświęcim, Urzędu Miasta Oświęcim oraz w prasie lokalnej.

W związku z ogłoszeniem na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie epidemii, związanego z pandemią COVID-19 zostało wydane zarządzenie Dyrektora Generalnego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zaprzestania bezpośredniej obsługi interesantów w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie.

Kontakt z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie zapewniony jest za pośrednictwem operatora pocztowego, platformy ePUAP: /ag9300lhke/skrytka, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz telefonicznie. Należy powołać znak sprawy: WI-XI.7840.1.92.2020.MBB.

Kontakt osobisty z pracownikami będzie możliwy jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach i wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

Bezpośredni kontakt telefoniczny do osoby prowadzącej sprawę: 12 39 21 609.

 

Drukuj