Ogłoszenie - opiekun prawny osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej

prawo paragrafy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku poszukuje kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych. Wykonywanie obowiązków opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej podlega nadzorowi sądu rodzinnego. Opiekunem prawnym może zostać osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, oraz korzystająca z pełni praw publicznych. Kandydat powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią, stanem zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji opiekuna oraz nie może być karany za przestępstwo popełnione umyślnie. Ustanowienie opiekuna następuje postanowieniem sądu rodzinnego, przed którym składa się przyrzeczenie. Sąd wydaje tzw. zaświadczenie, stanowiące dowód uprawnień opiekuna lub kuratora.

Sąd rodzinny przyznaje, na żądanie opiekuna, stosowne wynagrodzenie. Pokrywane jest ono z dochodów lub majątku osoby, dla której opiekun jest ustanowiony. Jeśli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywane jest ze środków publicznych i wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej (art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Wymagania stawiane kandydatom:
• Obywatelstwo polskie
• Pełna zdolność do czynności prawnych
• Pełnia praw publicznych
• Nieposzlakowana opinia
• Stan zdrowia pozwalający na pełnienie obowiązków opiekuna prawnego
• Umiejętność poruszania się w obszarze instytucji wspierających
Do najistotniejszych zadań opiekuna prawnego należy:
• Sprawowanie opieki zgodnie z interesem podopiecznego i interesem społecznym
• Zarządzanie majątkiem podopiecznego - zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym
• Reprezentowanie interesów podopiecznego przed sądem, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami
• Sporządzanie sprawozdań do sądu z wykonanych działań w terminach określonych przez sąd

Wymagane dokumenty:

• CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
• Podanie/list motywacyjny
• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego
• Zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie ustanawiania oraz sprawowania opieki prawnej/kurateli
• Oświadczenie o niekaralności

Szczegółowe informacje i składanie ww. dokumentów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmku przy ul. Staicha 1,
Sekretariat pok. 1 lub pod tel. 33 846 13 39.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku poszukuje ponadto rodzin do współpracy z asystentem rodziny we wspieraniu rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej.
Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

  1. opiece i wychowaniu dziecka,
  2. prowadzeniu gospodarstwa domowego,
  3. kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka.
Rodzinę wspierającą ustanawia Burmistrz po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.
Z rodziną wspierającą Burmistrz zawiera umowę cywilnoprawną, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.
Szczegółowe informacje w temacie rodzin wspierających można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmku przy ul. Staicha 1.
Pokój nr 3 lub pod tel. 33 846 13 39

Drukuj