Zmiana nowej edycji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Nasz znak: AGK.6720.1.2011

Ogłoszenie Burmistrza Chełmka o przystąpieniu do zmiany nowej edycji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmek

Na podstawie art. 11 pkt 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Chełmku Uchwały Nr VI/57/2015 z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do zmiany „Nowej edycji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmek", przyjętego Uchwałą Nr XXXV/307/2014 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 16 stycznia 2014 r.

Zakres zmian "Nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmek" obejmuje:

1. uwarunkowania dotyczące dziedzictwa kulturowego i zabytków (regulowane ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1446),

2. uwarunkowania wynikające z występowania udokumentowanych złóż kopalin, zasobów wód podziemnych oraz obszarów i terenów górniczych (regulowane ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1232 ze zm. oraz ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze – t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 196),

3. uwarunkowania wynikające z występowania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią i obszarów narażonych na zagrożenie powodzią (regulowane ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 469).

Zmiana obejmuje również aktualizację zapisów o występujących w granicach administracyjnych Gminy Chełmek terenach wojskowych.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku przy ul. Krakowskiej 11, Wydział Architektury, Geodezji i Zasobów Komunalnych – pok. nr 15 w terminie 21 dni od daty niniejszego obwieszczenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wskazane jest dołączenie kserokopii wyrysu z mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, z oznaczeniem granic terenu, którego dotyczy wniosek.

Drukuj