Pierwsza edycja zajęć w projekcie już za nami

logo szkola na 6plus

Wraz z końcem roku szkolnego zakończyła się I edycja zajęć w projekcie Szkoła na 6+. Trzeba przyznać, że był to bardzo intensywny rok.
Ze wsparcia w projekcie skorzystało 285 dzieci (145 dziewczynek i 140 chłopców). 270 z nich podniosło swoje kompetencje. Nasi nauczyciele przeprowadzili 3600 godzin zajęć. A to jeszcze nie wszystko.

Czytaj dalej

Zmiana dokumentów w związku z wejściem RODO

logo szkola na 6plus

W związku z wejściem w życie tzw. RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) nastąpiła aktualizacja Regulaminu rekrutacji uczestnictwa w projekcie.
Zmiana dotyczy podstawy prawnej regulującej zasady przetwarzania danych osobowych uczestników i uczestniczek projektu.
Pod tym kątem zostało również zaktualizowane oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu. Aktualizacja Oświadczenia dotyczy uczestników i uczestniczek bieżącej (pierwszej) edycji projektu otrzymujących wsparcie po 25. maja 2018.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (pdf kolor/czarno-biały)

oświadczenia uczestnika/uczestniczki projektu (pdf kolor/czarno-biały)

Pracowite 5 miesięcy

logo szkola na 6plus

I edycja projektu pn. Szkoła na 6+ jest już na półmetku. Dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych uczniowie i uczennice szkół podstawowych i klas gimnazjalnych zdobywają nowe umiejętności w kluczowych dziedzinach wiedzy, a pracownie projektowe stają dostępniejsze dla wszystkich korzystających z niej uczniów. Pierwsze zajęcia edukacyjne już dawno za nami. Tylko przez pierwsze 4 miesiące trwania projektu zrealizowano 1440 godzin zajęć. Ten imponujący wynik jest zasługą doskonale przygotowanych i ambitnych nauczycieli, którzy z zapałem angażują się w realizację projektu na rzecz swoich podopiecznych.
Dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich we wszystkich szkołach naszej Gminy od września 2017 r. prowadzone są dodatkowe zajęcia edukacyjne z zakresu nauk matematycznych, przyrodniczych oraz informatyki. Z uwagi na duże zainteresowanie projektem, utworzono aż 42 grupy zajęciowe. Prowadzone są ćwiczenia i warsztaty praktyczne, doświadczenia i zajęcia w terenie. Dzięki dużemu zaangażowaniu nauczycieli, dzieci i młodzież zgłębia tajniki świata przyrody i techniki w oparciu o nowoczesne metody kształcenia, w tym technologie informacyjno-komunikacyjne i metodę eksperymentu. Uczniowie i uczennice korzystają zarówno z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jak i warsztatów dodatkowych.
Oprócz zajęć w szkołach, dzieci mają szansę zobaczenia wielu interesujących i inspirujących edukacyjnie miejsc. Uczestniczki i uczestnicy zajęć dla klas I-III z przyrody odwiedzili wrocławskie ZOO i Afrykarium, natomiast młodzież uczestnicząca w zajęciach dla klas VII szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych miała okazję zapoznać się z atrakcjami oferowanymi przez Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. W planie wyjazdu znalazło się nie tylko zwiedzanie multimedialnych wystaw stałych, ale też edukacyjny seans 3D.
Warto pamiętać, że projekt Szkoła na 6+ to nie tylko zajęcia. Utworzone w projekcie pracownie międzyszkolne dzięki montażowi pętli indukcyjnych stały się bardziej dostępne dla osób z niepełnosprawnością słuchową i niedosłyszących.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Z niecierpliwością czekamy na prezentację kolejnych efektów realizacji projektu!
Projekt Szkoła na 6+. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i uczennic szkół podstawowych oraz gimnazjalnych w Gminie Chełmek jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Rekrutacja do projektu Szkoła na 6+

logo szkolana6

Jeszcze we wrześniu br. ruszy pierwsza edycja zajęć edukacyjnych realizowanych w ramach gminnego projektu Szkoła na 6+.

W roku szkolnym 2017/2018 przeprowadzane będą:

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:

• matematyczne, informatyczne oraz przyrodnicze dla klas IV-VI szkół podstawowych Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 w Chełmku oraz Samorządowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Chełmku
• matematyczno-fizyczne, biologiczno-chemiczne oraz informatyczne dla klas VII szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 w Chełmku, Samorządowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Chełmku, Samorządowego Zespołu Szkół w Gorzowie oraz Samorządowego Zespołu Szkół w Bobrku

 • warsztaty dodatkowe, których tematyka będzie wykraczała poza standardowy program nauczania:

• matematyczne, informatyczne oraz przyrodnicze dla klas I-III i IV-VI szkół podstawowych Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 w Chełmku oraz Samorządowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Chełmku
• matematyczno-fizyczne, biologiczno-chemiczne oraz informatyczne dla klas VII szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 w Chełmku oraz Samorządowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Chełmku.

Udział uczestników/uczestniczek w projekcie jest bezpłatny. Jedna osoba może uczestniczyć w maksymalnie dwóch rodzajach zajęć.

Zgłoszenia na zajęcia odbywają się zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie rekrutacji. Wzory dokumentów rekrutacyjnych są dostępne poniżej.

Zapraszamy do udziału!

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Szkoła na 6+ (pdf)

kwestionariusz osobowy (pdf kolor/czarno-biały)

deklaracja uczestnictwa (pdf kolor/czarno-biały)

oświadczenia uczestnika/uczestniczki projektu (pdf kolor/czarno-biały)

Informacje o projekcie Szkoła na 6+

logo_szkolana6.jpg

Projekt Szkoła na 6+. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i uczennic szkół podstawowych oraz gimnazjalnych w Gminie Chełmek jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 947 133,75 PLN, z czego 95% tj. 899 777,06 PLN stanowi dofinansowanie, w tym 805 063, 68 PLN to współfinansowanie z UE.

Projekt jest realizowany w okresie od 01.09.2017 r. do 30.06.2019 r.

Beneficjentem projektu jest Gmina Chełmek.

Realizatorami projektu są:

 • Urząd Miejski w Chełmku,
 • Samorządowy Zespół Szkół nr 1 w Chełmku im. Adama Mickiewicza,
 • Samorządowy Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Chełmku,
 • Samorządowy Zespół Szkół w Gorzowie im. Marii Konopnickiej,
 • Samorządowy Zespół Szkół w Bobrku im. Kardynała Adama Stefana Sapiehy.

Przedmiotem projektu jest realizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych w zakresie matematyki, przedmiotów przyrodniczych i informatyki, w tym interdyscyplinarnych, dla uczniów i uczennic klas szkół podstawowych i klas gimnazjalnych Gminy Chełmek osiągających wyniki egzaminacyjne poniżej średniej wojewódzkiej. Zakłada się, że wsparciem zostanie objętych łącznie 300 dzieci (180 dziewczynek i 120 chłopców) 4 jednostkach edukacyjnych. Są to: Samorządowy Zespół Szkół nr 1 w Chełmku (klasy I-VIII szkoły podstawowej i klasy gimnazjalne), Samorządowy Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Chełmku (klasy I-VIII szkoły podstawowej i klasy gimnazjalne), Samorządowy Zespół Szkół w Gorzowie (klasy VII i VIII szkoły podstawowej i klasy gimnazjalne), Samorządowy Zespół Szkół w Bobrku (klasy VII i VIII szkoły podstawowej i klasy gimnazjalne).

W projekcie przeprowadzone zostaną 2 roczne edycje zajęć edukacyjnych.

W każdej z edycji realizowane będą 2 rodzaje zajęć z zastosowaniem podziału na grupy wiekowe, przedmiot i zakres przekazywanych informacji. Będą to:

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:

• matematyczne, informatyczne oraz przyrodnicze dla klas IV-VI szkół podstawowych zlokalizowanych w Samorządowym Zespole Szkół nr 1 w Chełmku oraz Samorządowym Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Chełmku
• matematyczno-fizyczne, biologiczno-chemiczne oraz informatyczne dla klas VII i VIII szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych zlokalizowanych w Samorządowym Zespole Szkół nr 1 w Chełmku, Samorządowym Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Chełmku, Samorządowym Zespole Szkół w Gorzowie oraz Samorządowym Zespole Szkół w Bobrku

 • warsztaty dodatkowe, których tematyka będzie wykraczała poza standardowy program nauczania:

• matematyczne, informatyczne oraz przyrodnicze dla klas I-III i IV-VI szkół podstawowych zlokalizowanych w Samorządowym Zespole Szkół nr 1 w Chełmku oraz Samorządowym Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Chełmku
• matematyczno-fizyczne, biologiczno-chemiczne oraz informatyczne dla klas VII i VIII szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych zlokalizowanych w Samorządowym Zespole Szkół nr 1 w Chełmku oraz Samorządowym Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Chełmku.

Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych 240 dzieci (144 dziewczynek, 96 chłopców) we wskazanych wyżej obszarach oraz, poprzez doposażenie bazy edukacyjnej, podniesienie standardów kształcenia w szkołach biorących udział w projekcie. Dzięki realizacji projektu wyrównane zostaną szanse edukacyjne uczniów z terenów mniej zurbanizowanych oraz poprawi się sytuacja grup niedoreprezentowanych na późniejszych etapach kształcenia i rynku pracy w dziedzinach objętych projektem.

Zajęcia w projekcie będą prowadzone w oparciu o nowoczesne, niestandardowe metody kształcenia, w tym przy wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych, metody eksperymentu, istniejących zasobów edukacyjnych oraz pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych zrealizowanych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007-2013.

W ramach projektu zakłada się również:

 • wyposażenie 4 międzyszkolnych pracowni przedmiotowych oraz zakup pomocy dydaktycznych potrzeby prowadzenia zajęć,
 • organizację wyjazdów edukacyjnych dla uczestników zajęć.

Udział uczestników/uczestniczek w projekcie jest bezpłatny.

Zapraszamy do udziału!

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i Spółki Gminne

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 17 Lipiec 2018    |    Imieniny obchodzą: Aneta, Bogdan, Aleksy