Program ochrony powietrza w Gminie Chełmek

Gdzie zgłaszać podejrzenia naruszania Uchwały Antysmogowej dla Małopolski?

Formularz zgłaszania podejrzenia palenia odpadami/zakazanym paliwem

Kreator formularzy by JoomlaShine

Uchwała Antysmogowa - ulotki UMWM

Uchwała antysmogowa1
Uchwała antysmogowa2
infografika 1

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Chełmek

2018.07.19. pgn
17 maja 2018 roku Rada Miejska w Chełmku przyjęła uchwałę numer XL/378/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Chełmek". Dokument dostępny jest poniżej:

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Chełmek

Czujniki jakości powietrza - ulica Wiśniowa

Czujniki jakości powietrza - ulica Kasprowicza

Jakość powietrza - strona UMWM

Mapka umwm
Kliknij w mapkę aby wejść na stronę http://powietrze.malopolska.pl/prognozy/

Stopnie zanieczyszczenia powietrza - informacja

Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął Program Ochrony Powietrza dla Małopolski. Znalazły się w nim między innymi kody kody ostrzeżeń przed zagrożeniami zanieczyszczeniem powietrza. Ich peły opis znajduje się na stronach 87-92 dokumentu. Wprowadzanie stopni zagrożenia zanieczyszczeniem odbywa się we współpracy służb Wojewody, Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i Marszałka Województwa Małopolskiego, przy wykorzystaniu informacji pochodzących ze stacji automatycznego monitoringu powietrza oraz systemu prognoz jakości powietrza. Wprowadzanie stopni zagrożenia odbywa się w 7 obszarach z przypisanymi im reprezentatywnymi stacjami automatycznego monitoringu powietrza. Poniżej prezentujemy podstawowe zagadnienia, związane z poszczególnymi stopniami zanieczyszczeń powietrza.

I STOPIEŃ ZAGROŻENIA ZANIECZYSZCZENIEM POWIETRZA
KOD ŻÓŁTY
I stopień zagrożenia (kod żółty) o charakterze informacyjnym
dla poziomów pyłu PM10 powyżej 50 μg/m³, lub poziomów stężeń 24-godzinnych dwutlenku siarki powyżej 125 μg/m³. Wprowadzenie I stopnia zagrożenia następuje poprzez automatyczny komunikat na stronie internetowej malopolska.pl/powietrze oraz automatyczne przesłanie informacji drogą elektroniczną na adresy e-mail osób, podmiotów i przedstawicieli mediów, którzy zgłoszą potrzebę otrzymywania komunikatów.

Komunikat zawiera:
datę i obszar, na jakim istnieje ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM2,5 i benzo(a)pirenu, ostrzeżenie dla osób szczególnie wrażliwych dotyczące zagrożenia dla zdrowia i informację o środkach zaradczych, które mogą być podjęte.

Przykładowy komunikat:
I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza dla Krakowa, Małopolski północno-wschodniej, Małopolski południowo-wschodniej, Małopolski północnej, Małopolski zachodniej, Małopolski południowej.
Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

Działania ochronne:
Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze, powinny podjąć następujące środki ostrożności:
ograniczyć długotrwałe przebywanie na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń,
unikać wietrzenia pomieszczeń w trakcie wysokich poziomów zanieczyszczenia,
ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu lub czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń,
osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy,
śledzić informacje na stronie powietrze.malopolska.pl/prognozy, na stronie monitoring.krakow.pios.gov.pl oraz na stronie muw.pl w zakładce "Komunikaty dot. powietrza" o aktualnie występujących poziomach zanieczyszczenia powietrza.
Jednostki oświatowe (szkoły, przedszkola, żłobki) oraz opiekuńcze powinny ograniczyć długotrwałe przebywanie podopiecznych na otwartej przestrzeni dla uniknięcia narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń.

Działania operacyjne:
Apeluje się do mieszkańców obszaru o:
do osób spalających węgiel lub drewno o tymczasowe zastosowanie innego dostępnego źródła ciepła np.: elektrycznego lub gazowego, a jeżeli nie jest to możliwe, zastosowanie lepszego jakościowo paliwa (węgla o zawartości popiołu poniżej 15% oraz kaloryczności co najmniej 21 MJ/kg lub drewna o wilgotności poniżej 15%).
zaprzestanie palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania.
podróżowanie komunikacją zbiorową lub korzystanie z wspólnych dojazdów zamiast indywidualnych podróży samochodem, a na krótkich odcinkach przemieszczanie się pieszo lub rowerem.
ograniczenie rozpalania ognisk i używania dmuchaw do liści.
Władze gmin powinny podjąć kontrole w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów oraz zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi.
W przypadku temperatury powietrza powyżej 5°C, Policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego powinny prowadzić kontrole jakości spalin w ruchu ulicznym.
Źródło: WCZK Kraków

___________________________________________________________________

II STOPIEŃ ZAGROŻENIA ZANIECZYSZCZENIEM POWIETRZA
KOD POMARAŃCZOWY
II stopień zagrożenia (kod pomarańczowy) o charakterze informacyjno-ostrzegawczym
dla poziomów pyłu PM10 powyżej 200 μg/m³. Wprowadzenie II stopnia zagrożenia następuje poprzez automatyczny komunikat na stronie internetowej malopolska.pl/powietrze oraz automatyczne przesłanie informacji drogą elektroniczną na adresy e-mail osób, podmiotów i przedstawicieli mediów, którzy zgłoszą potrzebę otrzymywania komunikatów.

W przypadku wprowadzenia II stopnia zagrożenia:
- Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego przekazuje komunikat o wprowadzeniu II stopnia zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza do powiatowych centrów zarządzania kryzysowego, a powiatowe centra zarządzania kryzysowego do gmin na swoim obszarze,
- powiatowe centra zarządzania kryzysowego oraz gminy zamieszczają na swojej stronie internetowej oraz ogłaszają w inny, zwyczajowo przyjęty na terenie gminy sposób, komunikat o wprowadzeniu II stopnia zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza,
- powiatowe centra zarządzania kryzysowego (w porozumieniu z gminami) przekazują do dyrektorów jednostek oświatowych (szkół, przedszkoli i żłobków) oraz opiekuńczych informację o konieczności ograniczenia długotrwałego przebywania podopiecznych na otwartej przestrzeni dla uniknięcia narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń,
- owiatowe centra zarządzania kryzysowego (w porozumieniu z gminami) przekazują do dyrektorów szpitali i przychodni podstawowej opieki zdrowotnej informację o możliwości wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia) z powodu wystąpienia wysokich stężeń zanieczyszczeń.

Przykładowy komunikat:

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza II stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

DZIAŁANIA OCHRONNE:
Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze, powinny podjąć następujące środki ostrożności:
ograniczyć długotrwałe przebywanie na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń,
unikać wietrzenia pomieszczeń w trakcie wysokich poziomów zanieczyszczenia, ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu lub czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń,
osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy,
śledzić informacje na stronach:
http://powietrze.malopolska.pl/prognozy
http://monitoring.krakow.pios.gov.pl/
oraz na stronie http://muw.pl/ w zakładce “Komunikaty dot. powietrza” o aktualnie występujących poziomach zanieczyszczenia powietrza.
Jednostki oświatowe (szkoły, przedszkola, żłobki) oraz opiekuńcze powinny ograniczyć długotrwałe przebywanie podopiecznych na otwartej przestrzeni dla uniknięcia narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń.

DZIAŁANIA OPERACYJNE:
Apeluje się do mieszkańców obszaru o:
do osób spalających węgiel lub drewno o tymczasowe zastosowanie innego dostępnego źródła ciepła np.: elektrycznego lub gazowego, a jeżeli nie jest to możliwe, zastosowanie lepszego jakościowo paliwa (węgla o zawartości popiołu poniżej 15% oraz kaloryczności co najmniej 21 MJ/kg lub drewna o wilgotności poniżej 15%).
zaprzestanie palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania.
podróżowanie komunikacją zbiorową lub korzystanie z wspólnych dojazdów zamiast indywidualnych podróży samochodem, a na krótkich odcinkach przemieszczanie się pieszo lub rowerem.
ograniczenie rozpalania ognisk i używania dmuchaw do liści.
Władze gmin powinny podjąć kontrole w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów oraz zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi.
W przypadku temperatury powietrza powyżej 5°C, Policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego powinny prowadzić kontrole jakości spalin w ruchu ulicznym.
___________________________________________________________________
III STOPIEŃ ZAGROŻENIA ZANIECZYSZCZENIEM POWIETRZA
KOD CZERWONY
III stopień zagrożenia (kod czerwony) o charakterze informacyjno-ostrzegawczym i nakazowym dla poziomów stężeń 24-godzinnych pyłu PM10 powyżej 300 μg/m³, lub stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki powyżej 500 μg/m³. Decyzja o wprowadzeniu III stopnia zagrożenia podejmowana jest przez Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego, w przypadku zaistnienia sytuacji gdy stężenie średniodobowe pyłu zawieszonego PM10 lub PM2,5 uzyskane z pomiarów automatycznych za poprzednią dobę przekroczyło wartość 300 μg/m³, 8-godzinna średnia krocząca liczona z danych 1-godzinnych do godziny 7 włącznie dnia następnego po przekroczeniu poziomu alarmowego przekracza 260 μg/m³, prognoza pogody wskazuje na utrzymywanie się (lub pogorszenie) w ciągu następnych godzin i dni niekorzystnych warunków meteorologicznych (niska prędkość wiatru, duże spadki temperatury powietrza, inwersja temperatury, brak opadów), prognoza stężenia pyłu PM10 wskazuje dla aktualnej doby ryzyko przekroczenia wartości stężenia 24-godz. dla pyłu PM10 > 200 μg/m³.

W przypadku wprowadzenia III stopnia zagrożenia:
• Wojewoda Małopolski przekazuje do regionalnych i lokalnych rozgłośni telewizyjnych, radiowych, prasy i mediów elektronicznych komunikat o wprowadzeniu III stopnia zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza,
• Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego przekazuje komunikat o wprowadzeniu III stopnia zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza do powiatowych centrów zarządzania kryzysowego, a powiatowe centra zarządzania kryzysowego do gmin na swoim obszarze,
• Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego przekazuje informację do podmiotów zobligowanych do podjęcia działań krótkoterminowych oraz monitoruje wprowadzanie działań poprzez informacje zwrotne od odpowiedzialnych organów i podmiotów,
• powiatowe centra zarządzania kryzysowego oraz gminy zamieszczają na swojej stronie internetowej oraz ogłaszają w inny, zwyczajowo przyjęty na terenie gminy sposób, komunikat o wprowadzeniu III stopnia zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza,
• powiatowe centra zarządzania kryzysowego (w porozumieniu z gminami) przekazują do dyrektorów jednostek oświatowych (szkół, przedszkoli i żłobków) oraz opiekuńczych informację o konieczności ograniczenia długotrwałego przebywania podopiecznych na otwartej przestrzeni dla uniknięcia narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń,
• powiatowe centra zarządzania kryzysowego (w porozumieniu z gminami) przekazują do dyrektorów szpitali i przychodni podstawowej opieki zdrowotnej informację o możliwości wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia) z powodu wystąpienia wysokich stężeń zanieczyszczeń,
• komunikat o wprowadzeniu III stopnia zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza zamieszczany jest również na stronie internetowej www.malopolska.pl/powietrze.

Apel Burmistrza Chełmka na czas obowiązywania stopni zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza

Szanowni Państwo,

Stacje monitoringu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska zarejestrowały ponadnormatywne stężenie pyłu. Z tego powodu zwracam się do Państwa z apelem o tymczasową zmianę codziennych czynności, które mogą przyczynić się do pogorszenia jakości powietrza. Przede wszystkim zwracam się z prośbą do osób, które do ogrzewania domu używają paliw stałych, takich jak drewno lub węgiel. Jeżeli to możliwe bardzo proszę o zastosowanie innego źródła ogrzewania, jeżeli oczywiście takie Państwo posiadają lub użycie lepszego jakościowo paliwa. Jeżeli posiadają Państwo kominki, które jedynie ozdobny element wyposażenia Państwa domów to bardzo proszę o zaprzestanie na ten czas korzystania z nich.

Zwracam się z ogromną prośbą również do kierowców, aby jeżeli to tylko możliwe zostawili swoje samochody w domu i skorzystali z komunikacji miejskiej. Jeżeli już muszą Państwo udać się w podróż samochodem, to dobrą propozycją, nie tylko na czas przekroczenia ponadnormatywnego stężenia pyłu, jest łącznie wyjazdów z innymi osobami, co znacznie ograniczy liczbę pojazdów na drogach i znacznie przyczyni się do poprawy jakości powietrza.

Pragnę przypomnieć, że takie zachowania, jak spalanie odpadów, pozostałości roślinnych, używanie złej jakości paliwa (jak muły, floty węglowe, drobny miał, zawilgocone drewno o wilgotności ponad 20%) są surowo zakazane. W przypadku uzasadnionego podejrzenia spalania odpadów lub złej jakości paliwa prosimy o zgłoszenie takiej informacji do Urzędu Miejskiego w Chełmku. Można to zrobić chociażby poprzez specjalnie do tego przygotowany formularz, dostępny na stronie www.chelmek.pl w zakładce „Program Ochrony Powietrza w Gminie Chełmek”.

Warto także pamiętać, że w czasie obowiązywania ostrzeżeń zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza należy unikać przebywania na wolnym powietrzu oraz wietrzenia pomieszczeń.

Szanowni Państwo, pragnę jeszcze raz prosić Państwa o solidarność i stosowanie się do wszystkich zaleceń, przewidzianych w trakcie obowiązywania stopni zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza. Czyste powietrze to nasza wspólna sprawa dlatego wprowadźmy w nasze życie przyzwyczajenia, które pomogą w ograniczeniu zanieczyszczeń, zalegających w powietrzu.

Z wyrazami szacunku,
Andrzej Saternus
Burmistrz Chełmka

Zanieczyszczenie powietrza II i III stopani - ostrzeżenia

Procedura uzyskania dofinansowania do wymiany kotła węglowego w ramach programu PONE w 2018 roku

Procedura uzyskania dofinansowania do wymiany pieca węglowego w ramach programu PONE
1) Do 24 sierpnia 2018 roku podpisanie umowy pomiędzy mieszkańcem a Gminą Chełmek.
Dokumenty do podpisania umowy:
- Dowód osobisty
- Akt własności domu
- Zgoda współwłaściciela (jeżeli jest)
Dodatkowo dobrze byłoby posiadać kosztorys prac (montaż i kupno pieca).
2) Po podpisaniu umowy następuje fizyczna wymiana starego pieca węglowego na nowy – wybrany przez Państwa. Może tego dokonać każda wyspecjalizowana firma, która posiada odpowiednie uprawnienia i która dokona zakupu, transportu i montażu nowego źródła ciepła. Wymagana jest jedna faktura za zakup i montaż nowego pieca.
a) WAŻNE!: w przypadku wymiany kotła węglowego na inny kocioł węglowy musi posiadać certyfikat EKOPROJEKTU (ECODESIGN). Sama 5 klasa nie wystarczy i nie jest dopuszczona do dofinansowania! Przykład dopuszczonych kotłów znajduje się na stronie www.powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt. W razie wątpliwości lepiej wcześniej potwierdzić w Urzędzie Miejskim w Chełmku zgodność pieca z wymaganiami niż narażać się na utratę dotacji.
b) Stary kocioł wywożą Państwo na skup złomu i otrzymany kwit złomowania w oryginale trzymają u siebie. Trzeba go będzie przekazać podczas odbioru prac. Na kwicie złomowania musi zostać napisane, że złomowanie dotyczy starego pieca węglowego (przykładowo: złom stalowy [piec CO]). WAŻNE: Bez dokumentu ze złomu nie otrzymają Państwo dofinansowania!
c) Po zakończonej pracy instalacyjnej wzywają Państwo kominiarza, który wystawia końcową opinię kominiarską do nowego pieca.
d) Po tym procesie następuje odbiór końcowy, który odbywa się u Państwa w domu (termin ustalany indywidualnie), na którym obecne musza być wszystkie strony: właściciel domu, instalator oraz pracownik Urzędu Miejskiego w Chełmku. Końcowa opinia kominiarska oraz kwit złomowania w tym dniu jest zabierany aby skompletować całą Państwa dokumentację. Wszystkie strony podpisują protokół odbioru. Termin realizacji inwestycji i jej odbioru mija zgodnie z datą na umowie, czyli 27 października 2018 roku i nie może zostać przedłużony. Grozi to stratą dofinansowania przez gminę. WAŻNE! Instalator musi być obecny podczas odbioru, ponieważ musi podbić i podpisać protokół odbioru!
e) Po ok. 2 tygodniach od odbioru końcowego kwotę dofinansowania otrzymują Państwo jako wypłatę z kasy banku PKO Bank Polski S.A. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku lub na podane konto bankowe, którą należy (zgodnie z umową między Państwem a Gminą) przekazać firmie wykonującej jako zapłatę drugiej części za modernizację kotłowni.
3) W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Urzędem Miejskim w Chełmku pod numerem 33 844 90 22 lub 33 844 90 11.

Zarządzenie Burmistrza Chełmka w sprawie wprowadzania procedury przeprowadzania kontroli spalania odpadów w paleniskach domowych na terenie Gminy Chełmek

Program Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego

Program Ochrony Powietrza
Zachęcamy do zapozanania się z Programem Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego. Dokument znajduje się poniżej:

Program Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego 

UCHWAŁA Nr XXXII/452/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 23 styczna 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Regulamin udzielania dotacji do wymiany źródła ciepła

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i Spółki Gminne

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 18 Luty 2019    |    Imieniny obchodzą: Konstancja, Maksym, Bernadeta