Nabór na wolne stanowisko w MOKSiR Chełmek

2018.02.26.moksir
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: INSTRUKTOR. Wymagania niezbędne:

1) Ukończone studia wyższe o profilu artystycznym, pedagogicznym lub humanistycznym.
2) Posiadanie pełni zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych:
– brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne,
– brak przeciw skazań zdrowotnych do zajmowania określonego stanowiska,
– dyspozycyjność (praca w godzinach popołudniowych, praca w weekendy)

Wymagania dodatkowe:

umiejętność dobrej organizacji pracy,

umiejętność współpracy,

ogólna wiedza o działalności MOKSiR w Chełmku (strona internetowa www.moksir.chelmek.pl, fb MOKSiR Chełmek, publikacje).,

samodzielność i inicjatywa,

obowiązkowość, sumienność i systematyczność,

wysoka kultura osobista,

znajomość języka angielskiego.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Organizowanie różnorodnych form pracy kulturalno – oświatowej adresowanej do lokalnej społeczności ( organizowanie i prowadzenie kół zainteresowań, zajęć świetlicowych, wystaw, prelekcji, występów artystycznych itp.)

Prowadzenie promocji organizowanych imprez kulturalno – oświatowych i artystycznych.

Dbanie o wystrój plastyczny placówek należących do MOKSiR, aranżacje plastyczne imprez prowadzonych przez MOKSiR.

Pozyskiwanie informacji dotyczących dziedzin kultury, sportu
i rekreacji dla Informatora Gminnego, współpraca z mediami ośrodka i gminy.

Przygotowanie projektów o dofinansowanie ze środków pomocowych.

Przygotowanie plakatów, zaproszeń, informacji i sprawozdań związanych
z działalnością kulturalną instytucji.

Sporządzanie czasowych harmonogramów pracy pracowników działu.

Aranżacje plastyczne imprez prowadzonych przez MOKSiR.

Współpraca przy opracowywaniu planów działalności merytorycznej – miesięcznych i rocznych.

Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV);

2) list motywacyjny;

3) dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów;

4) kwestionariusz osobowy; >>pobierz<<

5) Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

6) Oświadczenia następujących treści:

„Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych i nie zostałam skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.”

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1977 roku. Dz. Ustaw nr 133 poz. 883).”

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 28 lutego 2018 do godz. 12.00. z dopiskiem na kopercie: „NABÓR NA STANOWISKO INSTRUKTORA" osobiście w sekretariacie MOKSiR lub pocztą na adres – Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku, pl. Kilińskiego 3, 32 – 660 Chełmek.

Aplikacje, które wpłyną do MOKSiR po terminie nie będą rozpatrywane. Wysyłane pocztą - decyduje data wpływu a nie data stempla pocztowego.

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i Spółki Gminne

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 19 Grudzień 2018    |    Imieniny obchodzą: Dariusz, Urban, Gabriela