Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

dodatki podania dokumenty
Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 poz. 902 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Chełmka ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko:
referent w Wydziale Inwestycji i Rozwoju w wymiarze 1/2 etatu w Urzędzie Miejskim w Chełmku,
ul. Krakowska 11, 32-660 Chełmek

1. Wymagania kwalifikacyjne:
1) wymagania niezbędne
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) wykształcenie wyższe budowlane,
d) nieposzlakowana opinia,
e) nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) prawo jazdy kat B
2) wymagania dodatkowe:
a)znajomość regulacji prawnych związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego
b)znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
c) znajomość ustawy o zamówieniach publicznych, prawo budowlane,
d) kursy, szkolenia, seminaria w zakresie zadań przydzielonych dla stanowiska,
e) uprawnienia budowlane,
f) dokładność, sumienność, systematyczność,
g) komunikatywność i umiejętność pracy indywidualnej oraz w zespole,
h)obsługa komputera, znajomość obsługi programów Word, Excel.
2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: m.in
Przygotowanie założeń i niezbędnych materiałów potrzebnych do przetargów,
Opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówień,
Przygotowywanie i prowadzenie inwestycji gminnych.

3. Warunki pracy na stanowisku:
Praca w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku.
4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w styczniu 2016r. wyniósł/ nie wyniósł* co najmniej 6%. (miesiąc poprzedzający datę upublicznienia ogłoszenia)
5. Wymagane dokumenty:
1) własnoręcznie podpisany list motywacyjny;
2) własnoręcznie podpisany życiorys ;
3) wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy;
4) własnoręcznie podpisane oświadczenia o:
a) nieposzlakowanej opinii;
b) niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
c) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;
d) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z pózn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902z pózn. zm.);
e) posiadanym obywatelstwie polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy.
f) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku.
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe**;
6) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy**.

6. Termin, miejsce i forma składania dokumentów
1) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy:
a) złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Krakowska 11 – Sekretariacie lub
b) przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Chełmku, ul. Krakowska 11,32-660 Chełmek.
2) Dokumenty aplikacyjne złożone w siedzibie Urzędu Miejskiego lub przesłane pocztą
powinny znajdować się w zamkniętej kopercie z podaniem oznaczenia, jakiego naboru dotyczą.
3) Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.03.2017 r. do godz. 14:00
(termin przyjmowania dokumentów aplikacyjnych od kandydatów na wolne stanowisko
urzędnicze nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Chełmku ogłoszenia o naborze)
4) O zachowaniu terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje odpowiednio data złożenia/wpływu do Urzędu.
5)Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
6) W celu powiadomienia kandydatów o terminie testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej prosimy o podanie numeru telefonu.
7.O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie.

Chełmek, 14.02.2017r.

* niewłaściwe skreślić
** kandydat może być zobowiązany do okazania, w wyznaczonym terminie, oryginałów
dokumentów pod rygorem wykluczenia z postępowania rekrutacyjnego.

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i Spółki Gminne

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 21 Maj 2018    |    Imieniny obchodzą: Tymoteusz, Wiktor, Kryspin