Wolne stanowisko - "Animator - Moje Boisko ORLIK 2012"

orlik2012 logo

Konkurs na stanowisko „Animator – Moje boisko – Orlik 2012” Na kompleksie boisk przy Samorządowym Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Chełmku, ul. Piłsudskiego 1 Burmistrz Chełmka poszukuje kandydatów na stanowisko: „Animator – Moje Boisko ORLIK 2012”

Uwaga: przewiduje się zatrudnienie jednej osoby na niżej wymienionych warunkach:
Forma umowy:
Umowa zlecenie od 01 marca do 30 listopada 2017 r.

Czas pracy:
- 69 godzin zajęć w miesiącu, praca popołudniami, również w soboty i niedziele.
Wynagrodzenie w wysokości 1 100,00 zł brutto na osobę, z dwóch źródeł:
- 550,00 zł brutto na podstawie umowy z Gminą Chełmek,
- 550,00 zł brutto na podstawie umowy z Fundacją   Rozwoju Kultury Fizycznej ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki

Wymagania niezbędne kandydata:
a. ukończone 18 lat życia,
b. posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz ukończony kurs instruktora sportu,
c. preferowana jest udokumentowana praca z dziećmi i młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera lub instruktora sportu i rekreacji.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a. inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla różnych grup społecznych, w tym w szczególności dla dzieci i młodzieży, ale także dla osób dorosłych i seniorów, osób niepełnosprawnych, rodzin,
b. współpraca ze szkołami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi w celu promowania aktywności fizycznej,
c. organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia,
d. prowadzenie wymaganej dokumentacji,
Wymagane dokumenty:
a. życiorys (CV),
b. list motywacyjny,
c. kserokopię dokumentów poświadczających wykształcenie oraz uprawnień trenerskich i instruktorskich,
d. kserokopię dokumentów poświadczających dodatkowe kwalifikacje oraz listy referencyjne,
Oferty należy składać do dnia 17 lutego 2017 r., do godziny 1500 (decyduje kolejność zgłoszeń), w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chełmku, ul. Krakowska 11, 32-660 Chełmek, w zamkniętych kopertach, opatrzonych adresem nadawcy oraz dopiskiem „Animator – Moje Boisko – Orlik 2012”
Aplikacje, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu – 33 844 90 43 – Referat Rozwoju UM w Chełmku
Informacja o wynikach nabory zostanie przekazana kandydatom telefonicznie, zostanie również zamieszczona na stronie Gminy Chełmek i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chełmek.

Andrzej Saternus
Burmistrz Chełmka

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i Spółki Gminne

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 21 Maj 2018    |    Imieniny obchodzą: Tymoteusz, Wiktor, Kryspin